Utopische Commons Licentie

Inhoudstabel  Utopische Commons Licentie

Voorwoord

De “Utopische Commons Licentie” of in andere woorden de “Deelta licentie”: is ontwikkeld voor de solidariteits economie door vzw Deelta.

De basis

  1. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, gebruik dan geen van de producten, werken, diensten, inhoud en systemen die gepubliceerd zijn onder deze licentie. 
  2. Vzw Deelta behoudt zich het recht voor om de door deze overeenkomst verleende licenties te annuleren of te wijzigen. We behouden ons het recht voor om de inhoud te vervangen door een alternatief.

Inleiding

Over het algemeen worden licenties voor culturele werken en producten uitgegeven om de auteur te beschermen tegen plagiaat en vormen van misbruik. Er zijn veel soorten licenties: sommige licenties proberen de vrijheid van de gebruiker te beperken, andere proberen de gebruikersvrijheid te maximaliseren door modificatie, verspreiding of commercialisatie toe te laten onder bepaalde voorwaarden die in de licentie vermeld worden. 

Licenties hoeven niet alleen de rechten van de auteur te waarborgen, maar kunnen ook opgesteld worden om de vrijheid en andere rechten van mens, dier en de natuur te beschermen. Uitgaande van het algemeen begrip van vrijheid en de rechten van mens, dier en natuur dat sommige licenties trachten te beschermen, biedt geen van hen een gebalanceerde oplossing tussen hen. Verder verklaren de meeste licenties niet het feit dat de uitoefening van de menselijke vrijheid, versterkt door het gebruik van werken die onder deze licenties vallen, kan plaatsvinden als een praktijk van overheersing of als een praktijk van bevrijding van andere mensen en dieren, maar ook als een praktijk van vernietiging, bescherming of bevordering van ecosystemen, de culturele diversiteit van individuen en volkeren.

De Utopische Commons Licentie vermijdt te vervallen in deze paradox waarbij het beschermen van vrijheden en de uitoefenening ervan  andere rechten en vrijheden teniet zou doen. De Utopische Commons Licentie zorgt ervoor dat culturele werken uitgevoerd en ter beschikking gesteld worden met het solidaire doel om mensen en dieren ten goede te komen; de ecosystemen en de interculturaliteit te beschermen; en dit ter bevordering van het collectief belang in balans met het individueel belang van alle mensen, dieren en ecosystemen. De producten of werken onder deze licentie kunnen niet gebruikt worden in praktijken van uitbuiting en overheersing van andere mensen en dieren, onder niet-duurzame interventies op de ecosystemen; vernietiging van culturele diversiteit. De reden hiervoor is dat deze praktijken de vrijheid van levende wezens schendt waarbij de groep of betrokkenen de schade en effecten die uit deze praktijken komen, mogen dragen zonder dat hier toestemming in werd gegeven. Wanneer de eigen grenzen niet stoppen waar die van een ander beginnen dan wordt de ethiek van bevrijding geschonden. 

De Utopische Commons Licentie steunt op de ethiek van bevrijding samen met de werken en producten die eronder vallen. De nadruk van de Utopische Commons Licentie ligt dus niet alleen op de wettelijke garantie van de vrijheid van de gebruikers om gelicentieerde werken te kennen, te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren, maar ook op de eis dat de vrijheid van de gebruiker om het werk te gebruiken wordt uitgevoerd zonder het inherente vrijheidsrecht te schenden in mens, dier en die van ecosystemen. Dit recht ontvouwt zich en wordt geobjectiveerd in andere economische, sociale, ecologische en culturele aspecten die hier ook beschermd worden. Dit omdat het uitoefenen van een vrijheidsrecht, zonder enige garantie van de voorwaarden die vereist zijn voor de effectieve realisatie ervan, noodzakelijkerwijs eindigt in de ontkenning van datzelfde recht.

In plaats van iedereen toe te laten om de werken te gebruiken op een niet voorafbepaalde zelfuitdraaiende wijze, heeft de Utopische Commons Licentie het doel de publieke en private vrijheden te beschermen tegen de schending van het recht tot bevrijding van mens, dier en natuur dat zou kunnen optreden bij het gebruik van gelicentieerde werken zelf. 

Definities

“Deze licentie” verwijst naar de huidige versie van de Utopische Commons Licentie (Deelta licentie die in gebruik is en te vinden is op de website https://deelta.be/deelta-licentie/.

“Auteursrecht” is een vorm van intellectueel eigendom. Het is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.

“Product” verwijst naar een werk dat onderworpen is aan copyright en licenties onder de voorwaarden van deze licentie.

“Licentienemer” verwijst naar wie het gelicentieerde product levert.

“Gebruiker” verwijst naar personen, organisaties, echte mensen of rechtspersonen die het product gebruiken.

“Producent” of “Ontwikkelaar” verwijst naar degenen die het gelicentieerde product hebben gemaakt of enige wijziging aan het ontvangen product hebben aangebracht, zelfs als ze een dergelijke wijziging niet delen met een andere gebruiker of ontwikkelaar.

“U” verwijst naar degenen die het product gebruiken, hetzij als gebruiker, ontwikkelaar of producent.

“Het product maken” betekent het geschikt maken voor gebruik als materieel of immaterieel object, afhankelijk van de aard van het product, het project, het ontwerp of het programma.

Het product “wijzigen” of “modificeren” betekent het product geheel of gedeeltelijk aanpassen. Het resultaat van de wijziging wordt een “aangepaste versie” van het product of “afgeleid product” genoemd.

Het product “reproduceren” betekent het vermenigvuldigen, met of zonder aanpassingen.

Het product “verspreiden” betekent het toegankelijk maken voor de gebruiker, of kopieën ervan, of het gebruik of de toegang ertoe aanbieden in omgevingen waar de gebruiker het kan gebruiken en de broncodes kan downloaden, in het geval van software, of project- en ontwerp in het geval van tastbare werken.

Het product “documenteren” betekent op een duidelijke en zichtbare manier informatie verstrekken over het gebruikte of geopende werk dat onder deze licentie valt; met de juiste copyright en Deelta kennisgevingen; informeren over het gebrek aan garanties over het gebruik van het werk en op de garanties die door derden worden geboden, indien die er zijn, evenals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot deze licentie.

“Broncode” van een informaticaproduct: de reeks programmeerinstructies die door de hardware moet worden verwerkt en die is geschreven door de programmeur of ontwikkelaar; die het gelicentieerde product vormt, met inbegrip van de interface, specifieke instructies en bijbehorende routines.

“Algemene markt”, “Gecentraliseerde globale markt” of “gecentraliseerde financiële markt” verwijst naar de commerciële handel en diensten die wereldwijd worden gelegaliseerd door overheidsstructuren en waarvan het uitwisselingsmedium namelijk fiat-geld beheerd wordt door centrale banken.

“Schuldenmarkt” verwijst naar de markt in schuldpapier zoals bijvoorbeeld obligaties.

“commons” ook wel bekend als meentbrinkgemene gronden, gemeengoed of gemeenschappelijke middelen (common pool resources) zijn hulpbronnen die door alle leden van een groep of samenleving kunnen en mogen worden gebruikt. Dit kunnen natuurlijke hulpbronnen zijn, zoals historisch een gezamenlijk grondgebied, zoals uit het Engelse meent, brink, gemene gronden, in of bij een dorp, tegenwoordig in overdrachtelijke zin ook (schoon) water en (schone) lucht, maar ook bronnen van informatie, kennis en cultuur, zoals teksten en illustraties. De hulpbronnen kunnen weliswaar in privé-eigendom zijn, maar de eigenaar geeft bepaalde vormen van gebruik vrij, zoals weidegrond voor begrazing door vee. Onderdeel van de commons kunnen natuurlijke hulpbronnen zijn die door groepen, zoals gemeenschappen en gebruikersgroepen, worden beheerd voor individueel en collectief nut.

De “Utopische deeleconomie” (in andere woorden “Deelta economie”) verwijst naar duurzaam bottom-up systeem waarbij de participanten hun noden maximaal onafhankelijk vervullen a.d.h.v. zelfvoorziening en benutting van hun individueel aandeel in de collectieve opbrengst van hun omgeving op een maximaal duurzame wijze. Productie van goederen en het aanbieden van diensten gebeurt gratis met als doel andere participanten in deze economie te helpen met het thuisbrengen van kennis en nieuwe duurzame zelfvoorzienende systemen waardoor ze zelf onafhankelijk hun andere noden nu ook verder kunnen vervullen en de systemen hiervoor zelf kunnen maken en onderhouden. Deze economie steunt volledig op circulariteit, recycling, upcycling samen met behoud, uitbreiding en bescherming van de natuur en collectieve omgeving. 

“Buurtorganisatiediensten” verwijst naar hulpverlening en diensten die verleent worden aan buurtbewoners vanuit lokale initiatieven die bestaan uit geëngageerde buurtbewoners en waarvan deze zich inzetten voor het collectief belang van hun leefomgeving en de inwoners ervan. 

“Autoriteitsinstanties” verwijst naar een afdeling of organistische structuur gekenmerkt door de uitoefening van autoriteit, gezag en macht over mensen, dieren of ecosystemen of hun rechten, waarvan de mensen, dieren of ecosystemen hier expliciet geen toestemming voor hebben gegeven. 

“Structureel geweld” verwijst hier naar verkapt niet fysiek geweld waarvan mensen, dieren en ecosystemen het slachtoffer zijn, dat zich voordoet onder het mom van de wet en wordt uitgeoefend op bevel vanuit autoriteitsinstanties of indirect het gevolg is vanuit de door hen opgestelde wet of protocols die individuen, de politie, het leger, deurwaarders of ambtenaren uitvoeren voor het vereffenen van een schuld, het straffen van individuen voor het begaan van niet gelegaliseerde ondernemingen, het beschermen van politieke waarden of relaties, of het beschermen van het eigen of commercieel belang van zichzelf, bedrijven, zakenpartners, overheidsinstanties, lobbygroepen of investeringsfondsen. 

Onder “Ethiek van bevrijding” verstaan we de reeks principes, aangenomen in de relatie van mensen, met elkaar en met dieren en ecosystemen, die gericht is op het beschermen van de publieke en private vrijheden die ethisch worden uitgeoefend, het bevorderen van het welzijn van elke persoon, mens, dier en de duurzaamheid van verschillende ecosystemen. Dergelijke ethische principes zijn door de hele geschiedenis van de mensheid in dialogen geformuleerd en gecorrigeerd; om altijd beter te beschermen en voor betere omstandigheden te zorgen; om solidariteit, gelijkheid van rechten tussen mensen en gelijke beslissingsbevoegdheid onder alle mensen te stimuleren in de economische, politieke en culturele velden ten bate van het welzijn van iedereen. Het basisprincipe uit de ethiek van bevrijding is dat de de vrijheidsgrenzen van een individu of groep stoppen waar die van een ander begint. Zo wordt de vrijheid van de gebruiker om een werk te gebruiken: uitgevoerd zonder het inherente vrijheidsrecht te schenden in mens, dier en die van ecosystemen.

Onder “Recht op Bevrijding” verstaan we het onvervreemdbare recht van alle mensen om hun vrijheden ethisch uit te breiden, gebruikmakend van het gelicentieerde product, zonder de ethisch uitgeoefende vrijheden, artikels of teksten beschreven in deze licentie over de rechten van andere personen, dieren, menselijke gemeenschappen, biotopen en ecosystemen te schenden of schaden. In de context van economische betrekkingen ontvouwt het recht op bevrijding zich over het recht op autonomie en op zelfsturend werk in ondernemingen met een solidaire economie en om te genieten van gezonde en efficiënte producten, dat niet het gevolg is van uitbuiting van mensen, dieren, biotopen of aantasting van het ecosysteem. In de context van politieke verhoudingen ontvouwt het zich in het recht op autonomie en decentralisatie, in de sfeer van het privéleven en het sociale leven ontvouwt het zich in zelfbestuur, en in de openbare uitoefening ervan op economisch, politiek, wettelijk en cultureel gebied. Op het gebied van de betrekkingen van onderwijs, communicatie en informatie ontvouwt het zich in het recht van elke persoon om op gelijke voorwaarden deel te nemen aan de toegang tot informatie, de interpretatie ervan vanuit verschillende perspectieven en aan de productie van culturele inhoud, uitgevoerd in volledige uitoefening van ieders publieke en private vrijheden waarvan deze ethisch zijn behartigd. 

Onder “ethisch uitgeoefende openbare en particuliere vrijheden” verstaan we de vrijheden die worden uitgeoefend met inachtneming van de ethiek van bevrijding en het recht op bevrijding en als doel hebben bij te dragen aan een duurzame reproductie en benutting van materiële, politieke, educatief-informatieve, educatief-communicatieve en ethische waarden die vereist zijn voor de uitoefening van de vrijheden van een ieder in het bijzonder.

Onder “Solidariteitssystemen van productie, handel en dienstverlening” verstaan we alle vormen van gemeenschapsorganisaties en/of hulpgevende organisaties die gebaseerd zijn op het democratische principe van zelfbestuur, zowel van de activiteit als van de economische onderneming door de vrijwilligers, wat wordt geverifieerd door het optreden van vergaderingen – of andere gelijkwaardige mechanismen – waarbij de betrokkenen het recht hebben om op voet van gelijkheid en macht te beslissen over alles wat betrekking heeft op economische activiteit, management, eigendom, materiële en immateriële activa van initiatief, organisatie; en die dit zelfbeheer uitvoert met als doel de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van het initiatief te bevorderen ten gunste van het welzijn van allen die worden bereikt door hun economische stromen, zowel de deelnemers van de onderneming als hun leveranciers, ontvangers, gebruikers en gemeenschappen.

“Project of ontwerp van een tastbaar product” is het project of ontwerp van iets dat objectief of analoog zou kunnen worden gedaan, zoals het ontwerp van een object, zoals een meubel of gereedschap, of het project van een organisatie, zoals een duurzaamheidsplan van een economische onderneming, of een proces, als permacultureel ontwerp van een ecologische teelt van voedsel. Het Project of Ontwerp, als immaterieel product, verschilt van wat op basis daarvan tastbaar wordt uitgevoerd. Deze licentie, die rechten en plichten aan het immateriële product verleent, propageert ook dezelfde rechten en plichten jegens de immateriële elementen van materiële producten die erop voortbouwen.

“Holocratisch – Holocratie” is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van het traditionele top-down management en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat zo een organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is zichzelf voortdurend bij te sturen. Holocratische organisaties werken met een organische en platte structuur van “cirkels” (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke “rol” met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is “manager” van zijn eigen rol en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan.

“Collectief beheerd” is beheerd door alle betrokkenen van een groep, straat, buurt, gemeenschap of leefomgeving.

Het begrip “natuur” omvat alle levende organismen, wezens, hun habitat, het ecosysteem waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, ongeacht of ze al dan niet voorkomen onder invloed van menselijk handelen, met uitsluiting van de cultuurgewassen, de landbouwdieren en de huisdieren.

De rechten van de mens

De Utopische Commons Licentie is in het bijzonder bedoeld om de uitoefening van volgende artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te beschermen, waarin staat: 

Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2  Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk is, een trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, of onder een andere beperking van de soevereiniteit.

Artikel 3  Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4 – Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5  Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 9 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. 

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 18  Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften. 

Artikel 19  Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20  (1) Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. (2) Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 25  (1) Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

(2) Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 27 (1) Eenieder heeft het recht vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, te genieten van kunst en te delen in wetenschappelijke vooruitgang en de voordelen ervan. (2) Eenieder heeft recht op de bescherming van de morele en materiële belangen die voortvloeien uit een wetenschappelijke, literaire of artistieke productie waarvan hij de auteur is.

Artikel 29  Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

De Utopische Commons Licentie is in het bijzonder bedoeld om de uitoefening van volgende artikels te beschermen die vzw Deelta toe-eigent aan de rechten van de mens, waarin staat: 

Artikel 1 – Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als mens erkend te worden voor de wet. 

Artikel 2 – Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze licentie en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 3 – Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde rechterlijke organisaties tegen handelingen, welke in strijd zijn met deze licentie. 

Artikel 4 – Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke organisatie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 5 – Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

Artikel 6 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen en buiten de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 7 – (1) Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. (2) Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven of handelingen in strijd met deze licentie. 

Artikel 8 – Iedereen dient gelijk te worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond is niet toegestaan.

Artikel 9 – Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam en dient verder bekrachtigd te worden volgens de wet.

Artikel 10 – (1) Ieder heeft recht op eerbieding van zijn persoonlijke levenssfeer en dient verder bekrachtigd te worden volgens de wet. (2) Alleen met toestemming van de betrokkene, mogen persoonsgegevens worden vastgelegd en verstrekt. (3) Het verstrekken of gebruik van persoonsgegevens dient altijd voor een specifieke, transparante en rechtvaardige reden. De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en waarvoor jij geïnformeerd wordt. (4) Het briefgeheim is onschendbaar. (5) Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar. (6) Een ieder heeft het recht op vermoed van onschuld.

Artikel 11 – De zorg van het bestuur van de gemeenschap of leefomgeving is gericht op bewoonbaarheid van het land en de verbetering van het leefmilieu.

Artikel 12 – (1) Het bestuur van de gemeenschap of leefomgeving treffen maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. (2) Bevordering van voldoende woongelegenheid is het voorwerp van zorg voor het bestuur in het belang van de gemeenschap of leefomgeving. (3) Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Artikel 13 –  (1) Een ieder heeft recht op de benutting van grond in hun directe leefomgeving, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. (2) Het gebruik en de benutting van grond is een basisrecht en stopt waar ze hetzelfde recht van andere mensen als dieren en ecosystemen schendt. (3) Niemand mag van zijn leefomgeving worden beroofd.

Artikel 14 –  (1) Een ieder heeft het recht om rechtstreeks deel te nemen aan het bestuur van zijn gemeenschap of leefomgeving. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de buurtorganisatiediensten van zijn buurt of leefomgeving. (2) De wil van de lokale bewoners zal de grondslag zijn van het bestuur in de gedeelde directe leefomgeving, die alleen tot uiting komt met toestemming van elke bewoner in de beslissingsprocedure en in de individuele beslissingen die betrekking hebben op de gedeelde directe leefomgeving.

Artikel 15 – Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van collectieve inspanning en regionale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de gemeenschap, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van ieders persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 16 – (1) Een ieder heeft recht op de grondstoffen afkomstig uit de directe leefomgeving enkel en alleen wanneer de extractie, ontginning, oogst, bewerking, verwerking of het verkrijgen ervan geen schade berokkend aan de leefomgeving, de inwoners, de biotopen en het ecosysteem. (2) Een ieder heeft het recht op commons, hieronder verstaan we wat de natuur in je omgeving genereert en de eerlijke/gelijke verdeling ervan tussen u, je buurtbewoners en de natuur zelf. Alsook kan dit gaan om materialen, informatie, ruimten die behoren tot het publiek eigendom of collectieve eigendom, producten die gemaakt zijn door buurtprojecten en buurtactiviteiten voor de gehele buurt of leefomgeving. (3) Een ieder, zonder enige achterstelling of belasting, heeft recht op gelijk deel van de opbrengsten, grondstoffen en welvaart die verder komt uit de directe leefomgeving en uit de zelfvoorzienende systemen, en hulp-, productie-, uitwisselings- en verwerkingssystemen, onderhouden en collectief beheerd door de inwoners uit de directe leefomgeving. (4) Een ieder heeft recht op een rechtvaardige en gunstige leefomstandigheden, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, wiens levenskwaliteit zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

Artikel 17 – Een ieder heeft het recht om verenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 18 – (1) Een ieder heeft het recht om samen te werken uit vrij wil en niet uit verplichting. Iedereen heeft recht op een gelijk deel van de collectieve grondstoffen en ruimte, ook al zet dit individu zich niet in voor lokale participatie. (2) Een ieder heeft het recht op zelforganisatie, zelfvoorziening en autonomie.

Artikel 19 – Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip, behoud en beschikbaarheid van de middelen die essentieel zijn voor het vervullen van basisnoden ook wanneer rust en vrije tijd wordt opgenomen.

Artikel 20 – (1) Een ieder heeft recht op vrij onderwijs; het onderwijs zal gratis en kosteloos zijn. (2) Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens, dieren, de aarde, ecosystemen en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid, vriendschap en vrede bevorderen. (3) Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven wanneer ze hier mee instemmen.

Artikel 21 – Een ieder heeft het recht tot het oplossen van conflicten op een geweldloze manier. Hier gaat het niet alleen over fysieke als verbale agressie maar ook over structureel geweld. Meningen en belangen kunnen verschillen, maar wederzijds begrip dient gezocht te worden op een rustige en verbindende manier.

Artikel 22 – Een ieder heeft het recht op maximale decentralisatie. Dit in organisaties, maar ook in landen, regio’s, gemeenten, tot zelf buurten en straten waar die deel van uitmaakt. Zo hebben individuen, groepen, straten, buurten,…,  het recht zich te onttrekken of af te splitsen  van lokale of overkoepelende organisaties, gemeenschappen, samenwerkingsverbanden of enige organisatiestructuur hieruit, samen met het behoud van hun gelijkwaardig deel van de leefomgeving; hun zeggenschap erin samen met de opbrengsten, oogsten en welvaart uit deze.

Artikel 23 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn lichaam en geest.

Artikel 24 – Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige collectieve orde, dat de rechten en vrijheden, in deze licentie genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Dus als het morele belang van de auteur bij het in licentie geven van zijn werk is dat het wordt gebruikt bij de bevordering van openbare en particuliere vrijheden die ethisch worden uitgeoefend, mogen dergelijke rechten niet worden geschonden door de gebruiker van het werk of van de afgeleide producten ervan.

Wat we met dit licentiemechanisme wensen, met betrekking tot het solidariteitspatrimonium dat erdoor wordt gegenereerd, is de medeverantwoordelijkheid van de gebruikers bij het bevorderen van openbare en particuliere vrijheden die ethisch worden uitgeoefend, in overeenstemming met artikel 29 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat : “(1) Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap waarin alleen de vrije en volledige ontwikkeling van zijn persoonlijkheid mogelijk is. (2) In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap”.

De formele erkenning en eerbiediging van de publieke en private ethische vrijheden en de materiële bevordering van het welzijn van mensen, dieren, menselijke gemeenschappen en biotopen op een solidariteitsgedreven manier kan in de praktijk niet worden ontkend met het gebruik van werken en producten die gelicentieerd zijn onder de Utopische Commons Licentie.

Het gebruik van deze licentie verbiedt ook het patenteren van solidaire producten die daardoor de daarin beschermde vrijheden ontkennen. De daaropvolgende autorisatie door staten voor octrooiproducten die eerder onder deze licentie werden beschermd, ontkent de daarin gegarandeerde rechten en wordt gekarakteriseerd als een schending van artikel 27 van resolutie 217 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op december 10, 1948; waarin staat dat “Iedereen het recht heeft op de bescherming van de morele en materiële belangen die voortvloeien uit elke wetenschappelijke, literaire of artistieke productie waarvan hij de auteur is”. De auteur heeft dus het recht om te beslissen welke gebruikslicentie van hun culturele producten het beste publieke en private vrijheden waarborgt, die hij in zijn geheel wil beschermen.

Privacy

In artikel 10 van de rechten die vzw Deelta toe-eigent aan de rechten van de mens staat dat (1) Ieder heeft recht op eerbieding van zijn persoonlijke levenssfeer en dient verder bekrachtigd te worden volgens de wet. (2) Alleen met toestemming van de betrokkene, mogen persoonsgegevens worden vastgelegd en verstrekt. (3) Het verstrekken of gebruik van persoonsgegevens dient altijd voor een specifieke, transparante en rechtvaardige reden. De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en waarvoor jij geïnformeerd wordt. (4) Het briefgeheim is onschendbaar. (5) Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar. (6) Een ieder heeft het recht op vermoed van onschuld.

De Utopische Commons Licentie beschermt bovenstaande artikelen omdat privacy en het recht op privacy noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid. Met het schenden van de persoonlijke privacy verstoor je de integriteit van het lichaam en de geest, waardoor inbreuk gemaakt wordt op artikel 3 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens waarin staat dat: “een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon” of op artikel 23 van de rechten die vzw Deelta toe-eigent aan de rechten van de mens waarin staat dat “een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn lichaam en geest”.

Zo kan het gebruik van solidaire software bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het recht op vertrouwelijkheid van privécommunicatie tussen mensen: een recht dat dagelijks wordt geschonden door bedrijven die elektronische postdiensten aanbieden, zowel met propriëtaire software als met open source software. Dit gebeurd telkens wanneer ze berichtinhoud van de gebruikers crawlen met robots waardoor hun klanten namelijk bedrijven: aangepaste advertentiediensten aan kunnen bieden; of dient als strategische informatie aan regeringen en hun militair orgaan. Zelfs als een dergelijke schending wettelijk wordt ondersteund, als impliciete of expliciete afleidingen van de servicevoorwaarden aangeboden door bedrijven, organisaties of wie dan ook, ze zijn nog steeds in strijdt met de vertrouwelijkheid van privécommunicatie tussen mensen en dus ook met de Utopische Commons Licentieeelta licentie.

Toegankelijkheid

Het gebruik van de Utopische Commons Licentie is expliciet bedoeld om de gebruikers vrijheden te garanderen om kopieën van de gelicentieerde producten te verspreiden, om toegang te krijgen tot de broncode van de gelicentieerde programma’s, projecten en ontwerpen met betrekking tot het maken van materiële en immateriële producten, om dergelijke gelicentieerde producten te wijzigen en deze, geheel of gedeeltelijk, te integreren in nieuwe solidariteitsproducten, om dergelijke materiële of immateriële werken te produceren, om deze geproduceerde goederen te reproduceren en te distribueren. De gebruiker heeft het recht om te weten dat deze rechten voor hem beschikbaar zijn en om toegang te krijgen tot deze licentie in zijn integraliteit.

Aansprakelijkheid

Bij de operationalisering van de licentie moeten ontwikkelaars van gelicentieerde producten hun rechten beschermen, hun auteursrecht op het product verklaren en de distributie ervan onder deze licentie verklaren waarin die de wettelijke toestemming voor anderen garandeert om producten onder de licentie te gebruiken, kopiëren, wijzigen, maken, distribueren, uitwisselen. Net als bij andere licenties verklaart de Utopische Commons Licentie het ontbreken van garanties bij het gebruik van de gelicentieerde producten om respectievelijk ontwikkelaars en gebruikers van de producten te beschermen en aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die de gebruiker of ontvanger heeft geleden uit het gebruiken, openen of ontvangen van deze gelicentieerde producten te voorkomen. Dit proces vereist ook dat wijzigingen die zijn aangebracht aan de gedistribueerde producten duidelijk worden gedocumenteerd, om te voorkomen dat nieuwe efficiëntieverbeteringen worden toegeschreven aan fouten van auteurs van eerdere producten, waarvan de producten afkomstig zijn van derden.

Rechten van de Aarde, ecosystemen en organismen

De Utopische Commons Licentie is in het bijzonder bedoeld om de uitoefening van volgende artikels van de Universele Verklaring van Moeder Aarde te beschermen, waarin staat:

Artikel 1 Moeder Aarde

1. Moeder Aarde is een uniek ondeelbaar, zelfregulerende gemeenschap van onderling verbonden wezens die alle wezens ondersteunt, bevat, en steeds weer opnieuw voortbrengt.

2. Ieder wezen wordt gedefinieerd door zijn of haar relatie als een integraal onderdeel van Moeder Aarde.

3. De inherente rechten van Moeder Aarde zijn onvervreemdbaar aangezien ze voortkomen uit dezelfde bron als het bestaan.

4. Moeder Aarde en alle wezens kunnen aanspraak maken op alle inherente rechten die erkend worden in deze Verklaring zonder enig onderscheid, zoals zou kunnen worden gemaakt tussen organische en anorganische wezens, soorten, oorsprong, nut voor mensen, of welke andere status dan ook maar.

5. Net zoals mensen mensenrechten hebben, hebben ook alle andere wezens rechten die specifiek zijn voor hun soort of type en passend voor hun rol en functie binnen de gemeenschappen waarbinnen ze leven.

6. De rechten van ieder wezen worden beperkt door de rechten van andere wezens en ieder conflict tussen hun rechten moet worden opgelost op een manier die de integriteit, balans en gezondheid van Moeder Aarde handhaaft.

Artikel 2 De Inherente rechten van Moeder Aarde

1. Moeder Aarde en alle wezens waaruit zij bestaat hebben de volgende rechten:

♦ het recht om te leven en te bestaan;

♦ het recht om gerespecteerd te worden;

♦ het recht tot herstel van de bio – capaciteit en het behoud van vitale kringlopen en processen, vrij van ontaarding door menselijk ingrijpen;

♦ het recht tot handhaving van de identiteit en integriteit van de verschillende, zelfregulerende levens in wisselwerking met de anderen;

♦ het recht op water als een bron van leven;

♦ het recht op schone lucht;

♦ het recht op volledige gezondheid;

♦ het recht om vrij te zijn van besmetting, vervuiling, en van giftige en radioactieve afvalstoffen;

♦ het recht om vrij te zijn van verandering of verstoring van haar genetische structuur, die haar integriteit en vitaal en gezond functioneren bedreigt;

♦ het recht op snel en volledig herstel van de schade, die het gevolg is van schending van de rechten die in deze Verklaring staan en die veroorzaakt is door menselijke activiteiten.

2. Ieder wezen heeft het recht op een plek en om zijn of haar rol te spelen bij het harmonieus functioneren van Moeder Aarde.

3. Ieder wezen heeft het recht op welzijn en om te leven vrij van marteling of wrede behandeling door mensen.

Artikel 3 De verplichtingen van de mens aan Moeder Aarde

1. Ieder mens is verantwoordelijk voor het respectvol behandelen en in harmonie leven met de Aarde.

2. Ieder mens, alle staten en alle publieke en privé instellingen moeten:

♦ handelen in overeenstemming met de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in deze Verklaring;

♦ de volledige toepassing en naleving van de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in deze Verklaring, erkennen en bevorderen;

♦ deelnemen aan het leren, het analyseren, het interpreteren en communiceren over hoe te leven in harmonie met Moeder Aarde, zoals opgesteld in deze Verklaring;

♦ er zorg voor dragen dat het streven naar menselijk welzijn bijdraagt aan het welzijn van Moeder Aarde, nu en in de toekomst;

♦ effectieve normen en wetten opstellen en toepassen ter verdediging, bescherming en behoud van de rechten van Moeder Aarde;

♦ de integriteit van de vitale ecologische cycli, processen en balans van Moeder Aarde respecteren, beschermen, handhaven en waar nodig herstellen;

♦ garanderen dat de schade veroorzaakt door menselijke schendingen van de inherente rechten, zoals gesteld in deze Verklaring, wordt gecorrigeerd en dat degenen die het veroorzaakt hebben verantwoordelijk gehouden worden het herstel van de integriteit en gezondheid van Moeder Aarde;

♦ mensen en instellingen stimuleren om de rechten van Moeder Aarde en van al haar wezens te verdedigen;

♦ voorzorgsmaatregelen en beperkende maatregelen instellen om te voorkomen dat menselijke activiteiten het uitsterven van soorten, de vernietiging van ecosystemen of het verstoren van ecologische kringlopen veroorzaken;

♦ vrede garanderen en nucleaire, chemische en biologische wapens elimineren;

♦ manieren om Moeder Aarde en alle wezens te respecteren bevorderen en ondersteunen, in overeenstemming met hun eigen culturen, tradities en gebruiken;

♦ economische systemen bevorderen die in harmonie zijn met Moeder Aarde en in overeenstemming met de rechten, zoals gesteld in deze Verklaring.

Artikel 4 Definities

1. De term “wezen” verwijst ook naar ecosystemen, natuurlijke gemeenschappen, soorten en alle andere natuurlijke entiteiten die bestaan als onderdeel van Moeder Aarde.

2. Niets in deze Verklaring beperkt de erkenning van andere inherente rechten van alle wezens of van specifieke wezens.

Aangezien mensen concrete subjecten zijn, van vlees en bloed, vereist de uitoefening van hun vrijheid materiële voorwaarden zonder welke die vrijheid niet kan worden uitgeoefend. Een deel van deze voorwaarden wordt gediend door ecosystemen en een deel wordt geproduceerd door menselijke arbeid.

Aangezien culturele producten die onder de Utopische Commons Licentie zijn gegeven materiële middelen zijn die ten dienste staan van de publieke en private vrijheden, staat de licentie het gebruik van dergelijke producten niet toe bij aantasting van ecosystemen of in vormen van economische overheersing van mensen of dieren waarbij mensen of dieren die werken of participeren in gemeenschappen waar deze niet vrij kunnen beslissen over hun maatschappelijke autonomie of bijdrage; en waarbij hun soevereiniteit ondergeschikt wordt aan de economische of autoritaire macht van degenen die legaal of illegaal hen dwingen tot gehoorzaamheid, schuldaflossing of arbeid in de vorm van loon, uitbuiting, slavernij of semi-slavernij. De wettelijke instemming van Staten in de economische exploitatie van de ondergeschikte arbeid van anderen, waarbij derden door de mens als winstmiddel wordt gebruikt, verandert niets aan het onethische karakter van deze vorm van economische overheersing en ontkent op geen enkele manier het onvervreemdbare recht op economische bevrijding van elk persoon, dier, ecosysteem en van alle volkeren.

Rechten van dieren

De Utopische Commons Licentie is in het bijzonder bedoeld om de uitoefening van volgende artikels van de Universele Verklaring van de Dierenrechten te beschermen, waarin staat:

Artikel 1: 

♦ Alle dieren worden geboren met het gelijke recht tot leven en dezelfde rechten tot bestaan.

Artikel 2:

♦ Alle dieren zijn gerechtigd tot respect.

♦ Mens als dierlijke soorten zullen het recht tot uitroeien of het inhumaan verwaarlozen van dieren niet toe-eigenen.

♦ Alle dieren hebben het recht tot aandacht, verzorging en bescherming van de mens.

Artikel 4:

♦ Alle wilde dieren hebben het recht tot vrijheid in hun natuurlijke omgeving, of het nu land, lucht of water is en moeten het recht hebben om zich te kunnen voortplanten.

♦ Het ontnemen van hun vrijheid, zelfs voor leerzame doelen, is een schending van dit recht.

Artikel 5:

♦ Diersoorten die traditioneel in een menselijke omgeving leven, hebben het recht om te leven en te groeien in het ritme en onder de conditities van het leven en de vrijheid eigen aan hun soort.

♦ Elke interferentie door de mens met het ritme of vrijheid van deze conditities voor het doel van verdienste of verrijking is een schending van dit recht.

Artikel 6:

♦ Alle gezelschap-dieren hebben het recht om hun natuurlijke levenspanne te vervolledigen.

♦ Het verlaten van een dier is een wrede en ontaarde daad.

Artikel 8:

♦ Experimentatie op dieren met betrekking op fysieke en psychologisch leed is incompatibel met de rechten van dieren, of het nu is voor wetenschappelijke, medische, commerciële of enige andere vorm van onderzoek.

♦ Alternatieve vervangmethoden dienen te worden gebruikt en ontwikkeld.

Artikel 10:

♦ Geen enkel dier dient uitgebuit te worden voor het amusement van de mens.

♦ Tentoonstellingen en spektakels met betrekking van dieren zijn incompatibel met hun waardigheid.

Artikel 11:

♦ Elke handeling met betrekking tot moedwillige dood van een dier is biocide, dat is, een misdaad tegen leven.

Artikel 12:

♦ Elke handeling met betrekking tot het massa moorden van wilde dieren is genocide, dat is, een misdaad tegen diersoorten.

♦ Vervuiling of vernietiging van de natuurlijke omgeving leidt tot genocide.

Artikel 13:

♦ Dode dieren dienen behandelt te worden met respect.

♦ Scènes van geweld met betrekking van dieren dient verbannen te worden uit de bioscoop en televisie, behalve als leerstof voor de mens.

Artikel 14:

♦ Vertegenwoordigers van bewegingen die de rechten van dieren beschermen, dienen een volwaardige inbreng te hebben op alle niveaus van overheidsbesturen.

♦ De rechten van dieren, zoals mensenrechten, zouden door de wet dienen beschermd te worden.

De Utopische Commons Licentie is in het bijzonder bedoeld om de uitoefening van volgende artikels te beschermen die vzw Deelta toe-eigent aan de rechten van dieren, waarin staat:

Artikel 1:

♦ Elk dier heeft de capaciteit om autonoom te leven, groeien en reproduceren in zijn eigen habitat. Hierdoor behouden dieren het recht op volledige autonomie ten opzichte van de mens.

Artikel 2:

♦ Elk dier dient beschermd te worden tegen geforceerde arbeid dat illegaal of legaal tot stand wordt gebracht door de mens.

♦ Elk dier heeft het recht om verlost te worden van arbeid dat legaal of illegaal wordt geforceerd op dieren.

♦ Alternatieve vervangmethoden dienen te worden gebruikt en ontwikkeld.

Artikel 3:

♦ Elk dier dient beschermd te worden tegen broodfokken, consumptie, gevangenhouding en het schenden van lichamelijke integriteit door menselijke activiteiten: waaronder inseminatie, sperma afname, ejaculatie stimulatie, melken en andere technieken door de mens uitgevoerd om vloeistoffen en weefsel te bekomen die zich in of aan het lichaam van dieren bevinden.

Artikel 4:

♦ Geen enkel dier mag worden mishandeld of onderworpen aan wrede handelingen.

Welvaart en economie

In de geest van de morele en materiële bescherming van de belangen van de auteur die hun wetenschappelijke en culturele producten aan de menselijke gemeenschap aanbieden, om publieke en private vrijheden die ethisch worden uitgevoerd uit te breiden, verbied deze licentie ook het gebruik van deze producten als middel in het verkrijgen van winst uit arbeid van anderen, of het nu een kind of een volwassene is. In het kader van onze kapitalistische samenleving worden grondstoffen, omroerende en roerende goederen, mensen, dieren en ecosystemen verwoest, vervuild, uitgebuit, gestolen en ontgonnen zonder respect voor de mensen-, dieren- en aarderechten of de rechten van ecosystemen en hun recht tot bevrijding; dit gebeurd nog steeds in naam van winst en individuele verrijking. Dit systeem is opgezet en uitgevoerd alleen voor het profijt van de rijke en elitaire klassen, terwijl de meerderheid van de mens zwoegt, lijdt en hun arbeidskracht verkoopt vanuit onmacht voor de opgelegde afhankelijkheid van de globale markt om hun recht tot huisvestiging en basisnoden niet te verliezen aan structureel geweld, dat gefinancierd wordt uit de vereffening van de alsmaar groeiende en onaflosbare schuldenmarkt; uitgevoerd en beheerd door onafhankelijke centrale banken en de investeringsfondsen, bedrijven en overheden die ze financiert.

Om als mens en als samenleving welvaart te garanderen voor elk lid, in respect tot mensenrechten, dier, aarderechten en in overeenstemming met de ethiek van bevrijding, is het fundamenteel dat de huidige en toekomstige wetgevende, bestuurlijke, en uitvoerende macht toelaat mensen, hun gemeenschappen, wilde dieren en het ecosysteem zich te bevrijden van: de autoriteit instanties die hun macht structureel op hen forceren; de belasting en taxering voor het gebruiken, toe-eigenen van lokale grond, lucht en grondstoffen die hun directe leefomgeving, habitat en gemeenschap genereert; financiële schulden of staatsschulden die aan mensen in persoonsvorm legaal of illegaal worden verankerd.

De Utopische Commons Licentie voorziet een beschermend kader voor de ontwikkeling van producten, diensten, systemen, software, werken tot welvaart en een samenleving met een economie die zich kan ontwikkelen in respect tot mensenrechten, dierenrechten en aarderechten. En dit in overeenstemming met de ethiek van bevrijding. Hiervoor is het noodzakelijk dat de producten, werken, onroerende goederen, software, systemen en diensten die worden gebruikt, gelezen, uitgegeven, gecreëerd, gemodificeerd, gedeeld en gedistribueerd worden: niet verdwijnen in huidige geregulariseerde ruilmarkten, private markten en financiele markten, maar ervan geïsoleerd worden om een parallele onafhankelijke economie op te kunnen bouwen die daadwerkelijk kan opereren en groeien onafhankelijk van de globale markt, overheden, autoriteiten en de instellingen die munteenheden beheren.

Dit omdat handelsstructuur van huidige gecentralisseerde, kapitalistische of financiële markten en die van sommige samenlevingen:

♦ de rechten van mens, dieren, aarde en ethiek van de bevrijding schendt;

♦ geld gebruikt als middel tot toegang in welvaart uit de samenleving vertegenwoordig en gebruikt wordt voor welvaartontginning via de effecten die verder komen uit centrale geldcreatie zonder dat de bevolking van een land hier enige inbreng in heeft.

♦ terwijl een gebrek aan geld voor het betalen van grondbelasting of het weigeren van de betaling ervan, kan gebruikt worden om structureel het recht op benutting van grond in directe omgeving te schenden, door de eigenaren of gebruikers van de grond verder te belasten, uiteindelijk hun eigendom in beslag te nemen en de eigenaren of gebruikers met structureel geweld hun gebruiksrecht tot de grond af te nemen en hen van deze grond te forceren. Dit gaat dan ook in tegen artikel 13 van de rechten die Deelta toe-eigent aan de rechten van de mens waarin staat dat:

(1) Een ieder heeft recht op de benutting van grond in hun directe leefomgeving, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

(2) Het gebruik en de benutting van grond is een basisrecht en stopt waar ze hetzelfde recht van andere mensen als dieren en ecosystemen schendt.

(3) Niemand mag van zijn leefomgeving worden beroofd.

Het is dus noodzakelijk dat producten, werken, onroerende goederen, software, systemen en diensten die worden gebruikt, gelezen, uitgegeven, gecreëerd, gemodificeerd, gedeeld en gedistribueerd worden, niet terecht komen op de gecentraliseerde of financiële markten, maar ervan geïsoleerd worden, en collectief beheerd blijven door inclusieve, bottom – up of holocratische samenlevingsstructuren samen met alle gebruikers.

Dit wil dus zeggen dat deze licentie het verhuur, de verkoop, de onteigening of commercialisering van alle producten, werken, onroerende goederen, software, systemen en diensten, gepubliceerd on de Utopische Commons Licentie: niet toelaat.

Alle producten, werken en systemen uitgegeven onder de Utopische Commons Licentie dienen louter voor de bevrijding en bescherming van de mens: zijn behoud, beheer, uitbreiding en toegang tot welvaart; zijn gemeenschappen. Alsook dient de Utopische Commons Licentie voor de bevrijding en bescherming van dieren en ecosystemen, samen met hun rechten.

Echter laat de Utopische Commons Licentie toe om grondstoffen, werken, producten en systemen te gebruiken afkomstig uit de globale, gecentralisseerde of financiële markten om nieuwe producten, werken en systemen te produceren onder deze licentie. De Utopische Commons Licentie laat in geen enkel geval toe grondstoffen, producten, werken, software, systemen, roerend of omroerend goed die onder de licentie beschermd worden om verhandelt, verkocht, aangekocht of verhuurd te worden of te huur gesteld of gebruikt worden:

♦ voor het genereren van individuele winsten ten koste van de collectieve leefomgeving in eender welke vorm;

♦ in samenlevingensstructuren die niet steunen op of werken vanuit deze licentie en niet handelen ter bescherming van deze licentie en de grondstoffen, producten, werken, software, systemen, roerend of omroerend goed die onder de Utopische Commons Licentie gepubliceerd worden.

Deze licentie waarborgt daarentegen het recht om dergelijke producten te kennen, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te maken en te distribueren, met alle vrijheden en voorwaarden die in deze licentie zijn uiteengezet voor alle ondernemingen met een solidaire economie die werken volgens het democratisch principe van zelfsturing, inclusiviteit van alle betrokkenen en toestemming van hen; ongeacht de rechtsvorm van de registratie van dergelijke initiatieven. Zelfbestuur, als het democratisch principe van het solidariteitseconomie-initiatief, wordt geverifieerd door het periodiek voorkomen van vergaderingen of andere gelijkwaardige besluitvormingsmechanismen; waar mensen het recht hebben om op voet van gelijkheid, toestemming en macht te beslissen over alles wat verband houdt met de economische activiteit, het management, eigendom, materiële en immateriële activa van het initiatief, bedrijf of organisatie.

Dit systeem van licenties, mede-eigendom en solidariteitsdistributie van vergunde producten draagt bij aan de versterking en uitbouw van de solidaire economie waarin de initiatieven democratisch georganiseerd zijn vanuit het principe van zelfbestuur. Het draagt ook bij aan het in eigen beheer delen van de economische middelen en economische waarden, gegenereerd met het gebruik van gelicentieerde producten, gericht op het welzijn van de mensen, het bevorderen van de uitbreiding van publieke en private vrijheden, ethisch uitgevoerd, met de bemiddeling van dergelijke middelen. Bovendien draagt het bij aan de ecologisch duurzame ontwikkeling van menselijke gemeenschappen, waarbij wordt vermeden dat deze producten (programma’s en andere vormen) worden gebruikt in het kader van de logica van wereldwijde economische concurrentie die de planeet geleidelijk aan het vernietigen is.

Gebruikers en ontwikkelaars worden in de geest van deze licentie uitgenodigd om solidair samen te werken aan het verbeteren van de verkregen oplossingen. Hun deelname met dit doel aan samenwerkingsnetwerken van solidaire economiën is een mogelijkheid die we aanmoedigen. We moedigen de organisatie aan van zelf – beheerde initiatieven van solidariteitseconomie die zullen voorzien in de economische behoeften van de mensheid als geheel, inclusief de behoeften van informatietechnologie en technologieën die zijn gelicentieerd onder de Utopische Commons Licentie. Hierdoor wordt de gratis distributie, wijziging, reproductie en gebruik van producten onder deze licentie gegarandeerd om samen te werken aan de productie van materiële middelen om de publieke en private vrijheden van huidige en toekomstige generaties te verzekeren en uit te breiden.

Als gevolg hiervan laat de Utopische Commons Licentie toe om producten onder de Utopische Commons Licentie vrij te laten stromen in solidaire samenwerkingsnetwerken op het gebied van economie, politiek en cultuur, wat bijdraagt aan de constructie van nieuwe mogelijke werelden, gebaseerd op het recht op vrijheid en ethiek waarin de hele verzameling van mens, dier en aarderechten is gevestigd in deze licentie. Aan de andere kant verbiedt de Utopische Commons Licentie individuen en organisaties: het democratische en solidariteitsprincipe van zelfbeheer van mensen te ontkennen in het gebruik, verhandelen of met de productie van producten, werken, technologieën, systemen of middelen beschermd onder deze licentie; solidariteitstechnologieën onder de Utopische Commons Licentie te gebruiken als een middel voor particuliere accumulatie van kapitaal wat de groei van een financieel onafhankelijke solidaire economie voorkomt door het legen van de gratis gegenereerde solidaire producten in de huidige gecentraliseerde of financiële markt.

De licentieverlening onder de Utopische Commons Licentie is volledig democratisch en isonomisch. Ze respecteert de vrijheid van particuliere producenten van gelicentieerde werken die deze beschikbaar stellen voor het collectief belang in tegenstelling tot de unilaterale maatregelen die verband houden met het gebruik en de marketing van veel propriëtaire producten producenten of exporteurs; die bijvoorbeeld de mogelijkheid beletten om grondstoffen of producten te exporteren of her-exporteren naar een regio, land, persoon of entiteit die onderworpen is aan exportbeperkingen van een bepaalde politieke entiteit. Deze beperkingen zijn vaak gebaseerd op belangen van economische, politieke of militaire orde, in tegenstelling tot de maatregelen in de Utopische Commons Licentie zijn gesteld om de vrijheid van producenten te waarborgen en ook hun morele en economische rechten op de producten die zij vrijelijk aanbieden aan de commons; waarbij ook wordt geëist dat de menselijke gemeenschap deze producten gebruikt voor de ethische bevordering van de openbare en particuliere vrijheden van iedereen.

Internationaal

In de landen waar de in de Utopische Commons Licentie gegarandeerde vrijheden in strijd zijn met wettelijke beperkingen, moedigen we het maatschappelijk middenveld aan om democratisch op de juiste instanties aan te zetten om de wetten te wijzigen zodat ze op ethische gronden zijn gebaseerd, en om alle openbare en particuliere vrijheden te beschermen en te bevorderen.

Zelfs in het geval van conflicten tussen de vrijheden die in deze licentie worden gegarandeerd en de wettelijke beperkingen in één land, mogen de voorwaarden van deze licentie niet worden geschonden door staten, bedrijven of organisaties van welke aard dan ook. Omdat het internationaal recht de particuliere agenten beschermt die beperkte gebruiksvoorwaarden en de handel in hun producten met derden afdwingen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van hun land, beschermt het ook de particuliere agent; in dit geval de auteur en eigenaar van een gelicentieerd product onder de Utopische Commons Licentie dat beroep doet op artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die beperkingen kan opleggen aan het gebruik en de marketing van hun product aan derden. Deze beperkingen zijn gebaseerd op criteria, aangenomen in deze licentie, gebaseerd op ethische en ecologische voorwaarden die tot doel hebben publieke en private vrijheden te bevorderen die op een solidaristische manier worden uitgeoefend. Het draagt bij tot het opheffen van de economische uitbuiting van de arbeid, economische en sociale uitsluiting en de wereldwijde aantasting van de ecosystemen.

We moedigen wetenschappelijke, technologische en economische ontwikkeling aan, in overeenstemming met de ethiek van de bevrijding, die bijdraagt aan het waarborgen en beschermen van het recht op bevrijding van elke persoon, mens en van alle volkeren, dieren en biotopen in plaats van in dienst te staan van de accumulatie van kapitaal door particuliere agenten of de empowerment van het militair-industrieel complex in de wereld als geheel.

Voorwaarden

1. Verzekering van rechten

De rechten die worden gegarandeerd door de Utopische Commons Licentie verwijzen naar de rechten van de auteur van het product, die onherroepelijk zijn zodra de auteur de distributie van het product onder een dergelijke licentie uitvoert, waardoor aan elke gebruiker of ontwikkelaar de mogelijkheden van gebruik, wijziging en distributie van het product worden gegarandeerd in zijn oorspronkelijke of gewijzigde vorm, geheel of gedeeltelijk, onder deze licentie.

De inhoud die wordt gegenereerd met het gebruik van de gelicentieerde producten onder de Utopische Commons Licentie, zonder de gedeeltelijke of volledige opname van dergelijke producten als onderdeel van de inhoud, blijft onder de controle van de auteur. De inhoud die zo door de auteur wordt gegenereerd, valt onder deze licentie, aangezien hij deze in licentie geeft en zijn werk onder de bescherming van deze licentie publiceert. Geen enkele auteur mag echter gebruikmaken van producten die onder de Utopische Commons Licentie zijn gelicentieerd om inhoud te genereren die in strijd is met de ethische en juridische voorwaarden die in deze licentie zijn uiteengezet.

Om het Product in licentie uit te geven onder de voorwaarden van de Utopische Commons Licentie, doet de producent afstand van de wettelijke bevoegdheden waarover hij beschikt in het voorkomen van: het weten van de kennis, het presteren, het gebruik, de wijziging, de reproductie, de distributie en het op de markt brengen van het product en de opname ervan in andere producten onder deze dezelfde licentie door natuurlijke personen of rechtspersonen die gekwalificeerd zijn om dit te doen onder de voorwaarden van die licentie.

1.1 Recht op kennis

Het recht op kennis van het product wordt verzekerd door de beschikbaarheid van de broncode, als het product een computercode is, of door de beschikbaarheid van het project of ontwerp, als het product verband houdt met het uitvoeren van een afgeleid materieel of immaterieel product.

1.1.1 Kennis van de broncode van het programma

De broncode van het computerprogramma en de installatie-informatie moeten beschikbaar worden gesteld zonder dat u wachtwoorden of speciale sleutels nodig hebt voor het kunnen lezen van deze, zodat de gebruiker en/of ontwikkelaar de werking ervan kan begrijpen en deze met of zonder wijzigingen te verspreiden volgens de voorwaarden van deze licentie.

1.1.2. Kennis van het project of ontwerp voor de realisatie van een tastbaar of immaterieel product

Het project of ontwerp om een afgeleid materieel of immaterieel product te genereren, moet in de documentatie worden verstrekt met de vereiste technische specificaties, zodat de gebruiker en/of ontwikkelaar, de functionaliteit kan begrijpen, de consistentie ervan kan controleren, het kan wijzigen of distribueren met of zonder wijzigingen en uitvoeren in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie.

1.2 Recht op gebruik

Het recht op gratis gebruik van het product wordt gegarandeerd aan alle personen en organisaties in de ethische en juridische voorwaarden van deze licentie.

De auteur van het Product kan voor ethische vragen een beroep doen op de vermelde artikels in deze licentie die afkomstig zijn uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Universele verklaring de rechten van dieren en de Universele verklaring van de rechten van moeder Aarde en de artikels die door vzw Deelta worden toegeëigend aan deze: dat de morele rechten van mensen, dieren en ecosystemen in het door hem geproduceerde werk beschermt, waarbij de auteur het recht behoudt om geen toestemming te verlenen aan personen, ondernemingen, groepen, organisaties of een bepaald onderwerp voor de rechten om een uitgegeven product onder de Utopische Commons Licentie te gebruiken wanneer deze de principes van de Ethiek van Bevrijding en van het recht op Bevrijding en alle rechten beschermd in deze licentie schenden.

Het gelicentieerde product mag niet worden gebruikt of op de markt worden gebracht in niet-solidaire systemen van productie, handel, diensten of consumptie. Gebruik maken van het product wanneer in strijd met deze eis wordt gekenmerkt als een schending van rechten, onderhevig aan wettelijke sancties die zijn voorgeschreven door internationale overeenkomsten over auteursrecht.

1.3 Recht op wijziging

Het recht op gratis wijziging van het Product wordt verzekerd aan alle personen of entiteiten in de ethische en juridische voorwaarden van deze licentie. Elke vertaling, plagiaat of wijziging van het product die leidt tot afgeleide producten die geheel of gedeeltelijk dezelfde normen van het gelicentieerde product volgen, met name de logische relatie en verhoudingen tussen factoren of algoritmen die het hebben aangenomen: moeten ook worden verspreid onder de Utopische Commons Licentie.

Het is toegestaan om het product aan te passen of er een nieuw of gebaseerd werk van te maken, het te kopiëren en te verspreiden, maar:

a) de Utopische Commons Licentie blijft behouden en dekt de integriteit van het nieuwe werk met dezelfde inhoud van de originele licentie;
b) er is een waarschuwing over de wijziging van de oorspronkelijke gegevens in de bestanden, de geschatte data van die wijziging en wie deze heeft uitgevoerd;
c) er wordt gewaarschuwd dat het nieuwe werk zo geheel of gedeeltelijk is afgeleid van het product of een deel ervan, en dat het in zijn geheel onder de voorwaarden van deze licentie zonder kosten aan derden in licentie kan worden gegeven;
d) de copyright- en informatie over de Utopische Commons Licentie moet aanwezig zijn aan het begin van de uitvoering of op een zichtbare plaats in de interface, als een programma, of op hun documentatie als een ontwerp of project van een tastbaar product, en geeft de locatie aan van de documentatie over de voorwaarden van het gebruik, de registratie en de reproductie;
e) deze licentie in zijn documentatie is opgenomen.

1.4 Recht op kopiëren en verspreiden.

Het recht om het Product te kopiëren en te distribueren onder de ethische en juridische voorwaarden van deze licentie is verzekerd voor alle personen en entiteiten.

De volledige broncode moet beschikbaar zijn in elke distributie van het product, als het een software is. Voor volledige broncodes moet u alle bronnen van alle modules begrijpen, evenals de bijhorende interface-instellingen, bestanden en scripts die worden gebruikt bij de compilatie en installatie van de software.

De distributie van het product moet alle copyrightinformatie, deze licentie, de kennisgeving van afwezigheid van garantie en de geschiedenis ervan bevatten, met vermelding van de wijzigingen, de geschatte datum waarop ze zijn uitgevoerd en de verantwoordelijke ervoor.

Elk persoon of elke organisatie, al dan niet solidair, kan het product vrij distribueren zonder enige vergoeding, kost of waarde in rekening te brengen en enkel zonder enig commercieel voordeel te verkrijgen met deze distributie, inclusief die met betrekking tot reclame of beeldassociatie in marketingpraktijken van sociale verantwoordelijkheid.

Het is niet toegestaan om enige waarde in rekening te brengen voor de kopieën die u distribueert of eventuele vergoedingen te eisen voor ondersteuning of garantie met betrekking tot het product. U kunt geen licentievergoeding, royalty’s of enige andere heffing of beperking opleggen voor de uitoefening van het product door de ontvanger van de rechten die in deze licentie zijn verleend, of deze wettelijk in gang zetten door een octrooi dat is geschonden bij reden omdat de ontvanger het product onder deze licentie gebruikt.

De ontvanger van het Product is ook opgenomen onder de Utopische Commons Licentie voor het kopiëren, wijzigen, uitvoeren, uitvoeren en distribueren van het product. Wijziging of distributie van het Product, of enig werk daarop gebaseerd, impliceert de aanvaarding van deze Licentie in alle voorwaarden voor het gebruiken, kopiëren, distribueren of wijzigen van het Product of werk gebaseerd op of afgeleid van dit werk.

1.5 Recht op realisatie

Het recht op realisatie van het product wordt gegarandeerd aan alle personen en entiteiten in de ethische en juridische voorwaarden van deze licentie. De uitvoerder of gebruiker van het product neemt de verantwoordelijkheid op zich om de consistentie van het project of ontwerp te controleren en zorgt voor de veiligheid en wettelijke regelingen die nodig zijn voor de realisatie van het product voordat het wordt uitgevoerd of gebruikt, ongeacht of deze al dan niet op het project vermeld zijn.

Het materiële of immateriële bekomen van iets afgeleid met of zonder aanpassingen, of dat is afgeleid van een product dat uitgebracht is onder Utopische Commons Licentie, blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de uitvoerder of gebruiker, die de consistentie van het project of ontwerp moet verifiëren voordat die deze uitgevoerd, waarbij alles op eigen risico wordt uitgevoerd met alle gevolgen die kunnen resulteren van de implentatie en gebruikt van het object, met name schade die henzelf of anderen treft als gevolg van project- of ontwerpfouten of van enig element dat verband houdt met het project of het ontwerp waarvoor deze licentie is verleend.

2. Niet commercieel 

Het verkrijgen van gelicentieerde producten onder de Utopische Commons Licentie is niet mogelijk voor commerciële doeleinden. Het is onder geen enkel geval toegestaan om producten of werken uit te brengen onder de Utopische Commons Licentie voor commercieel gebruik of voor deze doeleinden, ook niet voor producten of werken die een element bevatten van een ander product dat werd uitgebracht onder de Utopische Commons Licentie.

Onderdelen van het werk kunnen afkomstig zijn van staatsinitiatieven of vanuit producten bedoelt voor winstoogmerk, maar de economische uitkomst van het proces en het democratisch beheer van de onderneming moeten ondergeschikt zijn aan het zelfbeheer van mensen die het eindproduct uitvoeren als aan de rechten beschermd door de Utopische Commons Licentie binnen het kader van de Utopische deeleconomie waarin ze hun individuele en collectieve belangen vervullen met deze producten.

We moedigen de organisatie van economische initiatieven van solidariteit aan die het mogelijk maken om te voorzien in de consumptiebehoeften voor het welzijn van mensen en in de productie van grondstoffen en componenten die nog niet zijn bereikt in de lokale en mondiale circuits van solidariteitseconomie. We moedigen ook de organisatie van deze initiatieven aan in samenwerkingsnetwerken van de solidariteitseconomie die bijdragen aan de uitbreiding van de solidariteitseconomie in alle continenten met het ontwikkelen en evolutie van zelfvoorzienende en circulaire systemen die de noden van de participanten in deze economie kunnen vervullen onafhankelijke van de globale, financieel, gecentralisseerde of enige ruilhandel gebaseerde markt.

3. Bescherming van rechten

Het is verboden het product, als het een programma is, in propriëtaire programma’s op te nemen. Het is toegestaan om unificatie met anderen te doen, wanneer het resulterende programma beschikbaar wordt gesteld onder de Utopische Commons Licentie, waarbij de voorwaarden van deze licentie voor hem van kracht blijven. Een software of gedekte code onder deze licentie kan worden uitgevoerd met behulp van gratis of propriëtaire systemen en bibliotheken.

Afzonderlijke modules van solidariteitscodes en vrije codes kunnen onderling intrageren zonder besmetting van dergelijke licenties. Het gebruik van solidariteitssoftware met vrije software in interoperabiliteit stelt de gebruiker niet vrij van de gebruiksvoorwaarden die in deze licentie worden uiteengezet.

Integreer de bestaande gratis oplossingen en solidariteitsoplossingen in hun interoperabiliteit, met respect voor de verschillen in licenties, zonder afbreuk te doen aan de verschillende filosofieën van ontwikkeling en legale distributie die op de verschillende licenties worden ondersteund.

4. Intrekking van de licentie

Vzw Deelta behoudt zich het recht voor om de door deze overeenkomst verleende licenties te annuleren of te wijzigen. We behouden ons het recht voor om de inhoud te vervangen door een alternatief.

U mag het product alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. Als u deze licentie schendt, kunnen alle auteursrechthouders van het product u hiervan op de hoogte stellen en na 60 dagen de door deze licentie aan u verleende rechten intrekken en u wettelijk opzeggen door schending van rechten wegens misbruik van het product. Aan de andere kant, als u de overtreding binnen 30 dagen na ontvangst van de melding corrigeert en deze overtreding niet herhaalt, wordt de licentie automatisch aan u hersteld. Hoewel hun rechten niet worden hersteld, komt u niet in aanmerking voor een nieuwe licentie voor hetzelfde product.

Van personen of entiteiten die aanpassingen of verzamelingen van u hebben ontvangen onder deze licentie, wordt hun licentie voor die producten of werken ook beëindigd, uitgezonderd op voorwaarde dat dergelijke producten tijdig worden aangepast in overeenstemming met de Utopische Commons Licentie en deze personen zelf of entiteiten deze licentie volledig naleven.

Onder voorbehoud van de bovenstaande voorwaarden en bepalingen, is de hier verleende licentie eeuwigdurend (voor de duur van het toepasselijke auteursrecht op het werk). Niettegenstaande het bovenstaande behoudt de licentiegever zich het recht voor om het werk onder andere licentievoorwaarden vrij te geven of de distributie van het werk op elk moment stop te zetten; met dien verstande echter dat een dergelijke keuze niet zal dienen om deze Licentie (of enige andere licentie die is of moet worden verleend onder de voorwaarden van deze licentie) in te trekken, en de andere licentie volledig van kracht zal blijven tenzij deze wordt beëindigd zoals hierboven vermeld.

5. Respect voor de vrijheid van derden

Als juridische of andere bepalingen die in strijd zijn met de voorwaarden van deze licentie die aan u worden opgelegd, wijzen dergelijke bepalingen uw verantwoordelijkheden niet af jegens derden die in deze licentie zijn vastgelegd. Als u dus niet tegelijkertijd kunt voldoen aan de voorwaarden van die licentie en de wettelijke bepaling of andere bevelen die aan u zijn opgelegd, mag u het gelicentieerde product niet gebruiken. Ook als u voor een wettelijke of andere orde het auteursrecht van een werk niet kunt houden, kunt u het ook niet distribueren met de wettelijke dekking van de Utopische Commons Licentie.

6. Versies van deze licentie

Vzw Deelta behoudt zich het recht voor om de door deze overeenkomst verleende licenties te annuleren of te wijzigen. We behouden ons het recht voor om de inhoud te vervangen door een alternatief.

Het netwerk van Deelta kan periodiek herziende versies en/of nieuwe versies van de Utopische Commons Licentie publiceren, die qua reikwijdte vergelijkbaar zullen zijn met de huidige, maar met andere details en om te voldoen aan de nieuwe behoeftes van dit systeem tot kennis, kopie, wijziging, reproductie, prestering en distributie kan verzekeren.

7. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

De afwijzing van de garantie en de beperking van de verantwoordelijkheden kenmerken, in verbinding, de absolute, volledige en totale afstand van elke aansprakelijkheid in verband met het product, behalve die expliciet op de verklaring van verantwoordelijkheid of garantie die bij het exemplaar van het product wordt geleverd.

7.1 Afwijzing van garantie

BEHALVE INDIEN ANDERS SCHRIFTELIJK VERMELD, LEVEREN DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN/OF ANDERE PARTIJEN HET PRODUCT (SOFTWARE OF ENIGE ANDERE) ONDER DE UTOPISCHE COMMONS LICENTIE “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET INBEGREPEN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.. OMDAT DE SOFTWARE OF HET PRODUCT GEEN ENKELE GARANTIE HEEFT, WORDEN DE VOLLEDIGE RISICO’S VAN HET GEBRUIK, MET BETREKKING TOT HUN CONSISTENTIE, KWALITEIT, PRESTATIES OF ANDERE: AANVAARD DOOR DE GEBRUIKERS OP ALLE WIJZIGINGEN, OPLOSSINGEN EN REPARATIES DIE NOODZAKELIJK WORDEN GEACHT. ALS HET PRODUCT ONTBREEKT, IS HET AAN DE GEBRUIKER OM DE KOSTEN VAN ALLE REPARATIE- OF CORRECTIEDIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, TE DRAGEN.

7.2 Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR OF DERDEN DIE DE SOFTWARE OF HET PRODUCT HEBBEN GEWIJZIGD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTELE, GEVOLG- EN/OF SPECIALE SCHADE OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PROGRAMMA OF PRODUCT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS OF GEGEVENS DIE MET FOUT OF ONNAUWKEURIG ONDERHOUDEN GEWEEST ZIJN DOOR U OF DERDEN, OF HET NIET WERKEN VAN HET PROGRAMMA MET ANDERE PROGRAMMA’S, OF SCHADE DIE WORDT GEGENEREERD MET DE UITVOERING VAN HET PRODUCT WELK MATERIAAL OF IMMATERIEEL IS), ZELFS ALS DEZE HOUDER OF ANDERE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN HET IS GEWAARSCHUWD VOOR MOGELIJKE FOUTEN OF SCHADE IN DE UITVOERING OF DE CONSTRUCTIE, EVENALS BEÏNVLOEDING VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN, ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, WINSTVERLIES OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VEROORZAAKT OP WELKE BASIS DAN OOK DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE VERBINDING DAARMEE OF ANDERE CONTACTEN MET HET EN HAAR AFLEIDINGEN.
EINDE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Referenties

  1. De Utopische Commons Licentie gebruikte de teksten van de Copysol licentie 2.0 als basismodel om deze licentie uit te vormen. De copysol licentie is geschreven door Euclides André Mance en vertaald naar het engels door Jason Nardi. De auteur van de Copysol licentie 2.0 is het Solidarius International Network en de licentie vind u hier terug
  2. De Utopische Commons Licentie gebruikt vertaalde artikels uit de Universele Verklaring van de mensenrechten. Je vind de originele artikels hier terug
  3. De Utopische Commons Licentie gebruikt vertaalde artikels uit de Universele Verklaring van rechten van dieren. Je vind de originele artikels hier terug
  4. De Utopische Commons Licentie gebruikt vertaalde artikels uit de Universele Verklaring van moeder Aarde te vinden op deze website. Je vind de originele artikels in Engelse versie hier terug
  5. De Utopische Commons Licentie werd opgesteld door Siebren Bellemans, je kan hem contacteren via e-mail: siebren.bellemans@deelta.be

Status

Dit document is de tweede versie van de Utopische Commons Licentie en werd door Siebren Bellemans gepubliceerd op 21/02/2023. De auteursrechten van de versies inclusief voorlopige versies van de Utopische Commons Licentie behoren toe aan vzw Deelta.

Copyright (C) 2023 | vzw Deelta 

Het is toegestaan om dit document woordelijk te kopiëren en te verspreiden zonder wijzigingen aan te brengen.

Deel deze pagina

Winkelmandje