Onze fundamenten

Fundamenten

Deelta is opgericht om gelijkgezinde mensen te verenigen aan de hand van elkaars individuele en collectieve noden. Onze samenwerking gebeurd op vrijwillige basis.  Als leidraad gebruiken we principes en waarden die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding en het behoud van het gemeengoed*1*. Dit omdat toegang tot gemeengoed met de bescherming en uitbreiding ervan: noodzakelijk is voor het recht op collectieve welvaart te kunnen realiseren.

Onze beweging is gericht op duurzaamheid en solidariteit, en is voor iedereen die bewust wil meebouwen aan een alternatieve samenleving waar we individueel als collectief in hart en nieren achter staan. Aangezien de meningen over zo’n samenleving heel hard uiteenlopen: vormen we onze beweging a.d.h.v. fundamenten die een thuis biedt voor mensen met diverse meningen. Samen bouwen we aan een voedingsbodem voor het vervullen van onze individuele en collectieve noden.

Verder wordt er uit onze fundamenten de voorwaarden tot samenwerking met onze organisatie opgebouwd. We kiezen in tegenstelling tot vele coöperatieven en commons organisaties om helemaal afstand te nemen van ruilhandel inzake het aanbieden van diensten, kennis,  goederen of producten. We starten met het uitbouwen van een beweging waarin lokale initiatieven elkaar inspireren en ondersteunen met het thuisbrengen van diverse inclusieve en duurzame projecten. Onze beweging waarin de producten en diensten worden ontwikkeld: steunt volledig op onze eigen licentie. Deze licentie namelijk de “Utopische Commons Licentie”: beschermt de rechten van de mens, dier en die van ecosystemen.

Meer info komt nog ter beschikking

We willen onze tijd, energie en middelen investeren in het ontwikkelen van gratis diensten die lokale initiatieven ondersteunen. Eenmaal gelanceerd leggen we de focus op het thuisbrengen van zelfvoorzienende systemen en autonome organisatiestructuren op lokaal niveau. Een groot deel van onze bevrijding vinden we in marktonafhankelijkheid en het vervangen of invullen van partij – politieke autoriteit door zelfregulerende bottom – up structuren. Deze structuren laten inwoners van straten, buurten en gemeenten: samen beslissen over de toekomst van hun directe omgeving. 

Bovenstaande structuren steunen op een gelijke inbreng van iedere inwoner. We stimuleren dan ook iedereen om voor hun mening uit te komen en tegelijkertijd elkaars mening trachten te begrijpen en waarderen. Zo bouwen we aan inclusieve beweging; die zich inzet voor het ontwikkelen van een ethische en duurzame samenleving waarin welzijn en verbinding centraal staan.

Als organisatie willen we iedereen helpen in het bemachtigen van meer vrijheden en welzijn. We geloven in gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor iedereen. We staan klaar om samenwerking met je aan te gaan. Dit ongeacht je gender, kleur, leeftijd, politieke overtuiging, hobby’s, afkomst, intelligentie, financiële achtergrond of geloofsovertuiging, etc. Hierbij richten we ons op de gemeenschappelijkheid die we hebben en kunnen hebben i.p.v. wat ons onderscheidt of wat ons zou kunnen onderscheiden. We staan dan ook klaar om samen te werken met iedereen die wil.

Onze focus ligt op het maken van de weg naar meer samenhorigheid en samenwerking waaruit we niet alleen op gemeenschappelijk vlak, maar ook vooral op individueel vlak meerwaarde in kunnen vinden. Toch zien we dat geld, macht en politieke particratie: het evenwicht tussen het collectief en individueel belang ondergraaft (bronnen). We vinden het enorm belangrijk dat het evenwicht tussen collectieve en individuele belangen weer in balans wordt gebracht, waarbij beiden evenwaardig zijn en behandelt worden. Vandaag de dag worden onze collectieve gronden, waarden en grondstoffen: uitgebuit, verkocht, ontnomen en verwoest voor het vervullen van iemands individueel belang (bronnen).

Het is nog steeds mogelijk voor een individu, groep, organisatie, bedrijf of overheid ongeremd door de wetgeving: beslissingen te nemen die een verwoestende impact hebben in onze buurt, natuur of op ons welzijn. Een marktafhankelijke samenleving gebouwd op eeuwige schuldafbetaling, waarin geld dient als middel voor schuldverlossing: is ook geen gezonde basis voor de economie van een samenleving. Bedrijven, overheidsinstanties en investeerders worden geforceerd om afhankelijk te zijn van winsten die ze moeten halen bij iemand anders. De wereldmarkt en onze maatschappij steunt dan ook volledig op de afbetaling van onbetaalbare schulden waarbij overheidsstructuren dienen als gereedschap om de afbetaling ervan te verzekeren, en de creatie van nieuwe schulden te stimuleren (bronnen). 

Aangezien het financieel inkomen nog steeds het welzijn of comfort van de mens bepaald: creëert dit voor velen genoeg reden om te kiezen voor het genereren van winst ten koste van onze collectieve grondstoffen, rechten en natuur. Het bezit van geld bepaald vandaag de dag nog grotendeels de macht over wat mag of kan, en hierover hebben we geen legaal beslissingsvermogen in.

Meer info komt nog ter beschikking

Structuren voor het collectief belang

We trachten gratis, gedecentraliseerde, financieel onafhankelijke structuren en tools te ontwikkelen die een gezond evenwicht tussen het collectief en individueel belang weer kunnen herstellen en beschermen. We willen iedereen dan ook de mogelijkheid bieden om steun te vinden in een alternatieve vorm van samenleven, waarin het evenwicht tussen het collectief en het individueel belang weer kan hersteld worden. Dit evenwicht wordt op dit moment nog steeds verstoord door de invloed die machtige militaire, politieke of financiële instanties hebben op wat mag en kan in leefomgevingen. 

Meer info vind u hier

De beweging die we opbouwen samen met de diensten en tools die we aan deze ter beschikking stellen: zijn om inclusie, verbinding en samenwerking tussen alle betrokkenen te maximaliseren. Doordat de focus wordt gelegd op een gezonde balans tussen collectief belang en individueel belang: helpen we elkaar om zelfvoorzienend en onafhankelijk te worden op een duurzame wijze. 

We stimuleren elkaar om de eerste stappen te zetten naar een alternatieve vorm van samenwerken gebaseerd op participatie, geven en delen. We helpen graag mee in het adviseren en opbouwen van lokale buurtorganisaties die samen met de buurtbewoners aan de slag willen gaan om hun omgeving verantwoordelijk vorm te geven. 

Meer info vind u hier

Ieders stem telt

Door middel van zelforganisatie kunnen geëngageerde buurtbewoners: projecten en buurtevenementen organiseren die de gemeenschappelijke belangen van hun leefomgeving vervult. Dit wanneer de geëngageerde buurtbewoners iedereen van de buurt tracht te betrekken om mee te participeren in lokale buurtactiviteiten. Samen overleggen en beslissen is dan ook fundamenteel in het vormgeven van een buurt. Door inbreng van alle buurtbewoners te realiseren op een gelijkwaardige en praktische methode: zullen de eerste stappen worden gezet in het thuisbrengen van inclusie a.d.h.v. bindende inbreng in de directe leefomgeving.

Klik hier voor meer info

Rekening houden met ieders stem en deze respecteren is de basis van heel dit ondernemen. Verder wordt de focus gelegd in iedereen verder te helpen met het vormen van hun eigen mening en om voor deze uit te komen. Door het verschil in meningen te erkennen en toch op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond of belang: kunnen oplossingen gezocht worden die voor iedereen passen. 

Zo wordt een gezonde samenwerking en eenheid tussen de betrokkenen opgebouwd. Alleen zo zal de samenhorigheid tussen  buurtbewoners een vaste plaats nemen waarin het vervullen van gemeenschappelijke en individuele noden van alle buurtbewoners, realiteit kan worden.

Kernwaarden

Uit onze fundamenten werden kernwaarden opgesteld die gedragen worden door de Deelta organisatie en de Deelta beweging. Je vind ze op één van de linken hieronder:

Kernwaarden kort

Kernwaarden volledig

Verduidelijkingen

1.  Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. Niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed: verwijst naar een specifieke vorm van commons die zoals hiernet vermeld vrij zijn van commercieel gebruik of commerciële doeleinden. Verder dienen deze specifieke commons samen worden beheerd met alle betrokkenen of door een kleinere groep mensen, maar met toelating van alle betrokkennen hierin. De hulpbronnen kunnen geen privé-eigendom tenzij ze collectief beheerd worden door alle betrokkenen uit die leefomgeving.

Deel deze pagina

Winkelmandje