Kernwaarden

Voor alle duidelijkheid geven we hieronder de kernwaarden van onze beweging weer. Deze bepalen de doelen, de handelswijze en de voorwaarden tot nauwe samenwerking. Verder worden er de Gebruiksvoorwaarden, Gedragscode, Conflictmanagement, PrivacybeleidAuteursbeleid en de Utopische Commons Licentie uit gedestilleerd. Je vind de korte versie op deze pagina.

Eén van onze belangrijkste kernwaarde is het brengen van een gezonde balans tussen het individueel en collectief belang. Dit wil zeggen dat de vrijheden en welzijn van het individu niet mag lijden onder de vrijheden en welzijn van de groep of het collectief; en vica versa. Aangezien deze waarden moeilijk te meten zijn: gebruiken we een aantal andere kernwaarden die de balans tussen individuele en collectieve vrijheden duidelijker tekenen. Wanneer één van de onderliggende kernwaarden niet gerespecteerd wordt, dan kan men vaststellen dat het individueel en collectief belang zich niet binnen de gezonde waarden bevinden. Alle kernwaarden die onze organisatie identificeert: bepaald voor ons het evenwicht tussen het collectief en individueel belang.

De kernwaarden van Deelta

Deelta staat achter:

 1. alle rechten die officieel behoren tot de mensenrechten en de extra rechten die vzw Deelta toekent aan de rechten van de mens.  We staan dan ook achter de uitbreiding van de mensenrechten en het recht op bevrijding. 
 2. het recht op grondrechten en de uitbreiding ervan. 
 3. de rechten van fauna en flora of anders gezegd de natuur, samen met de rechten tot bevrijding voor hen. Zo worden vandaag de dag producten verkocht, projecten gestart en gesteund die een destructief effect hebben op de natuur. Onze organisatie staat niet achter projecten of organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks handelen naar, of bijdragen aan de verwaarlozing of destructie van natuurlijke ecosystemen, habitats, dieren,… We staan altijd open om te zoeken naar natuurvriendelijke alternatieven.
 4. herstel, behoud en uitbreiding van natuurgebieden. 
 5. het aanbieden van gratis diensten, ondersteunen van lokale initiatieven en het opbouwen van samenwerking met hen, alleen wanneer hun handelingen niet rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot het stimuleren of uitvoeren van verwaarlozing, uitbuiting, het domineren van mensen of dieren of ecosystemen, onhoudbare of uitbuitende ingrepen op ecosystemen en/of vernieling van culturele diversiteit.
 6. het recht op maximale decentralisatie. Dit in organisaties, maar ook in landen, regio’s, gemeenten, tot zelf buurten en straten. Zo kunnen individuen, groepen, straten, buurten,…, zich organisatorisch afsplitsen van  lokale organisatiestructuren. Soms kan een heel sterke mening die ingaat tegen de verenigde stem van de groep, te veel energie kosten om samen de verdeeldheid op te lossen en tot collectieve beslissingen te komen. Zo helpt decentralisatie met het voorzien van een gezonde basis waaruit de nieuwgevormde autonome structuren uit de oude kunnen worden opgebouwd. Het is zeker mogelijk dat niet iedereen zich kan vinden in de collectieve stem van de leefomgeving. Er kan een enorme afstand ontstaan tussen eigen waarden en die van bepaalde buurtbewoners. Iedereen dient de keuze te hebben om zich voor of tegen de meerderheidsstem op te stellen. Diversiteit bied enorm veel voordelen en extra waarde aan de samenleving. Soms kunnen ze afstand tussen buurtbewoners versterken. Keuze tot afzondering of het decentraliseren van de leefogeving, kan een gezonde zet zijn om in elk van deze delen een natuurlijk evenwicht te brengen. Dit creëert dan weer meer ademruimte om samenwerking op te bouwen voor symbiotische voordelen. Decentralisatie ondergraaft samenwerking niet maar kan het juist stimuleren.
 7. commons*1*, onafhankelijkheid, holocratie*2*, plurialisme, diversiteit, bottom-up, decentralisatie, duurzaamheid, samenwerking met de natuur, inclusiviteit, hoge ethische verantwoording, hernieuwbare energie en grondstoffen, zelfvoorziening, autonomie, zelforganisatie, recycling, upcycling, bescherming en herstel van biotopen… 
 8. recht op de commons. Dit houdt in dat je recht hebt wat je directe omgeving je te bieden heeft. Dit gaat over welvaart, leefruimte, voeding, water en andere producten die de omgeving produceert. Hieronder verstaan we wat de natuur in je omgeving genereert en de eerlijke/gelijke verdeling ervan tussen u, je buurtbewoners en de natuur zelf. Alsook kan dit gaan om materialen, informatie, ruimten die behoren tot het publiek eigendom of collectieve eigendom; maar ook producten die gemaakt zijn door buurtprojecten en buurtactiviteiten voor de gehele buurt. 
 9. samenwerking uit vrije wil en niet uit verplichting. Iedereen heeft recht op toegang tot de directe leefomgeving en op een gelijk deel van de grondstoffen uit deze. Een individu die zich niet inzet voor lokale participatie: heeft nog steeds recht op een eerlijk deel van wat de natuur genereerd in zijn leefomgeving.  
 10. recht op gelijkwaardige inbreng maar ook bindende inbreng. Hiermee bedoelen we dat wanneer de bewoners van dezelfde buurt iets beslissen met betrekking tot heel de buurt: iedereen van die buurt hier zeggenschap in dient te hebben. Zo bepalen ze samen in unanimiteit of ze voor elke beslissing unanimiteit dienen te bekomen voor het nemen van een beslissing; of ze een stemsysteem gebruiken om buurtbeslissingen te maken waarmee ze akkoord zijn; ook wanneer hun voorkeur mogelijks niet in de uitkomst of beslissing zit. Zo dient de collectieve wil met de individuele wil bij elkaar aan te sluiten en dit gebeurd alleen met ieders expliciete toestemming.
 11. recht op maximale privacy, maar vooral het recht op vermoed van onschuld. 
 12. het oplossen van disputen, onenigheden en verdeeldheid door het verenigen van verschillen a.d.h.v. onze gemeenschappelijke en collectieve belangen; rekening houdend met het individueel belang. Gemeenschappelijke of collectieve belangen zijn niet belangrijker dan individuele belangen. Ze zijn even belangrijk en moeten met elkaar in evenwicht zijn. Diversiteit kan bij dragen aan verdeling maar ook aan culturele rijkdom. We gebruiken vooral gemeenschappelijke grond of gemeenschappelijke doelen als onze leidraad in het bekomen van een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. 
 13. het oplossen van conflicten op een begripvolle, empatische en geweldloze manier. We hebben het hier niet alleen over fysiek als verbaal geweld maar ook over structureel geweld. Meningen en belangen kunnen verschillen, maar wederzijds begrip dient gezocht te worden op een rustige en verbindende  anier.
 14. eerlijk, verbindend, sociaal, begripvol, empatisch, humoristisch, respectvol en transparant gedrag. Als organisatie zijn we tegen kwetsend en destructief gedrag; maar ook tegen het ontmenselijken van individuen. Er is altijd een verklaring voor het gedrag van een individu. Straffen of het ontnemen van rechten, draagt niet altijd bij aan een gezonde en begripvolle samenleving. Deze aanpak is niet noodzakelijk voor een vruchtvol leerproces. Echter kan men maatregelen nemen ten opzichte van destructief gedrag. Het opkomen voor eigen grenzen en die van het collectief zijn essentieel, samen met het constructief handelen naar deze. De focus wordt gelegd in het voeren van dialogen tot wederzijds begrip bereikt is, maar ook in het nemen van de nodige maatregelen. Hieruit kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. Natuurlijk zijn bepaalde afspraken voor de hand liggend of hebben nieuwe maatregelen niet altijd een gewenst effect. We hebben een gedragscode opgesteld om gezond gebruik van onze diensten te stimuleren. Klik hier voor meer info. 
 15. het recht op zelforganisatie, bindende inbreng, zelfvoorziening en autonomie. Dit samen met het recht op inclusieve – structuren – en – systemen die vrij zijn van welvaartontginning. Deze structren en systemen dienen in balans te zijn met de natuur voor het vervullen van humane noden; zoals door projecten steunend op recycling, upcycling en circulariteit. Klik hier voor meer info.
 16. delen en geven zijn een symbool van goede wil, empathie, compassie, begrip en goede voornemens. We bouwen aan een alternatieve economie die hierop steunt. Een economie die draait op concurrentie, consumptie en winstenbejag: stimuleert de ieder voor zich mentaliteit. Door basisnoden, de lokale economie en maatschappelijke structuren onafhankelijk te maken a.d.h.v. zelfvoorzienening en autonomie: stimuleer je de creatie van een gezonde samenleving waarin solidariteit beloond wordt en de ieder voor zich mentaliteit nadelig werkt. Om deze redenen promoten en beschermen wij geen bedrijven, vennootschappen, politieke partijen en overkoepelende autoriteitsstructuren aangezien deze weinig interesse vertonen voor een samenleving gebouwd op solidariteit en onafhankelijkheid. We staan wel klaar om met hen samen te werken. We nemen afstand van commercialiteit, vriendjespolitiek en reclame.

Wil je meer weten over onze fundamenten of de korte kernwaarden leren kennen?

Fundamenten

Kernwaarden kort

Verduidelijkingen

1.  Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. Niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed: verwijst naar een specifieke vorm van commons die zoals hiernet vermeld vrij zijn van commercieel gebruik of commerciële doeleinden. Verder dienen deze specifieke commons samen worden beheerd met alle betrokkenen of door een kleinere groep mensen, maar met toelating van alle betrokkennen hierin. De hulpbronnen kunnen geen privé-eigendom tenzij ze collectief beheerd worden door alle betrokkenen uit die leefomgeving.

2.  Holocratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van het traditionele top-down management en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat zo een organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is zichzelf voortdurend bij te sturen. Holocratische organisaties werken met een organische en platte structuur van “cirkels” (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke “rol” met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is “manager” van zijn eigen rol en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan.

Deel deze pagina

Winkelmandje