Privacybeleid

Inhoudstabel  Privacybeleid

Intro

Dit document is opgesteld voor alle individuen, groepen en organisaties die gebruik maken van onze diensten. Dit document is een uitbreiding op het document: “Gebruiksvoorwaarden Deelta” en vertelt hoe we als organisatie en gemeenschap omgaan met uw persoonlijke gegevens; welke gegevens we verzamelen; welke gegevens we verwerken; hoe we uw gegevens verwerken; wat we bijhouden en hoe we uw gegevens beschermen. Dit document is van toepassing op alle diensten en alle activiteiten die Deelta en/of vzw Deelta organiseert of mee-organiseert. 

Wij zijn op de hoogte van uw rechten namelijk u persoonsgegevens en deze te respecteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze bezoekers, gebruikers, abonnees, leden, vrijwilligers, stagiaires,…, samenwerkingspartners, leveranciers en alle derden die gebruik maken van onze diensten of waar onze organisatie mee communiceert.

Verduidelijkingen

In dit document proberen we alles omtrent de werking van onze diensten en de voorwaarden die we stellen, zo duidelijk en simpel mogelijk uit te leggen. We doen ons uiterste best in het voorzien van een privacybeleid dat de kwaliteit, ethiek, gezondheid en samenhorigheid van onze beweging en organisatie verzekerd en beschermd. Dit niet alleen in betrekking met onze gemeenschappen, platform of website maar ook in de omgeving waarin we deel van uitmaken.

Deelta gelooft dat uw privacy zeer belangrijk is. Ons huidig privacybeleid heeft als doel om u te tonen dat we op een transparante manier de gegevens die u ons toevertrouwd: minimaal verzamelen, gebruiken en delen. Dit privacybeleid gaat over je persoonlijke informatie, de manier hoe Deelta omgaat met de bescherming ervan, uw rechten en hoe we deze respecteren. Als je wenst ons te contacteren voor meer info of mocht je vragen hebben over hoe we in de toekomst uw persoonlijke data beschermen; neem dan a.u.b. contact op met ons via onze contactpagina of gebruik onze contactinformatie onder deze sectie.

Mocht je niet akkoord zijn met ons huidig privacybeleid: neem dan liefst contact op met ons voor een verklaring. Mocht u niet akkoord blijven of geen begrip hebben voor ons privacybeleid en andere verwante beleidsdocumenten: maak dan geen gebruik van onze diensten. We staan steeds paraat om te luisteren naar uw mening omtrent ons beleid. Fouten kunnen altijd gemaakt worden, al proberen we deze te voorkomen. Er is ook altijd ruimte voor verbetering. Samen kunnen we deze materie doornemen en bekijken we de gedeelten die voor u belangrijk zijn. We onderbouwen onze waaroms dan ook zo goed mogelijk. Het maken van fouten hierin is niet uitgesloten, mocht je verbeteringen vinden in of twijfels hebben over onze documenten, mails, website, projecten, activiteiten, handelswijze of applicaties die verder komen uit onze organisatie: breng ons gerust op de hoogte.

We verwelkomen alle feedback en wensen een actieve communicatie te voorzien gericht op verbetering van jouw ervaring met deelta. Hieronder verklaren we een aantal termen die we gebruiken in dit document.

Wat bedoelen we met: 

Verwante beleidsdocumenten: documenten waarnaar verwezen wordt in dit document die door de organisatie vzw Deelta zijn gecreëerd en bedoelt zijn om het gebruik van onze diensten te verklaren of verklaren hoe onze diensten in elkaar zitten en werken. Hierna volgen alle verwante beleidsdocumenten; Gebruiksvoorwaarden Deelta, Privacybeleid Deelta, Auteursbeleid Deelta, Gedragscode Deelta en de Utopische  Commons  Licentie (Deelta Licentie).

Persoonlijke informatie: informatie waar Deelta over beschikt en gebruikt kan worden om u te identificeren. Hieronder bevinden zich wat voorbeelden die gelijst zijn in soorten persoonlijke informatie die beschermd worden door data beschermingswetten. 

Algemene persoonsgegevens:

●Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens;

●Beroepsleven (cv, opleiding en beroepsopleiding, onderscheidingen, enz.);

●Economische en financiële informatie (inkomen, financiële situatie, fiscale situatie, etc.):

●Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken, enz.);

●Locatiegegevens (reizen, GPS-gegevens, GSM-gegevens, enz.).

Persoonsgegevens die als gevoelig worden beschouwd:

●burgerservicenummer;

●biometrische gegevens;

●bankgegevens.

Derde partij/derden/andere partijen: individuen, organisaties, bedrijven of overheidsinstanties die niet worden gemanaged of gecontroleerd worden door vzw Deelta als legale entiteit.

Wij/ons/we: vzw Deelta

jij/u/jouw: jij als individu, ongeacht of in geval je gebruik maakt van onze diensten namens uzelf of iemand anders. 

Deelta: Collectief van alle Deelta bewegingen, Deelta gemeenschappen en Deelta organisaties. 

Onze beweging/gemeenschap/beweging/Deeta beweging/Deelta gemeenschap: stellen alle individuen, leden, vrijwilligers, partners, groepen en organisaties voor die zich aansluiten bij onze waarden, normen en zich inzetten voor het ontwikkelen van een solidair platform voor de transformatie naar een inclusieve en duurzame samenleving.  

Organisatie Deelta/ onze organisatie: is vzw Deelta en al haar leden. Samen behouden, ondersteunen en voorzien ze gratis alle diensten voor aangesloten individuen, groepen, partners, organisaties en initiatieven. 

Leden van onze organisatie: zijn Individuen of andere rechtspersonen die effectief en erkent lid zijn bij vzw Deelta. Onze organisatie bezit een officiële lijst van alle leden van de Deelta organisatie. Op vraag mag je deze inkijken. In onze digitale gemeenschappen zullen leden van onze organisatie een erkennend extra symbool naast hun gebruikersnaam hebben.

Diensten/onze diensten: zijn advies, hulp, ondersteuning, tools, gunsten en systemen die de leden van onze organisatie gratis ter beschikking stellen. 

Tools: hulpmiddelen die door vzw Deelta ontworpen, gemaakt, gecreëerd, onderhouden worden en gratis ter beschikking worden gesteld. Zo vormt onze website, onze nieuwspagina en onze digitale gemeenschappen: een aantal van onze digitale tools. 

Onze website: https://deelta.be en webadressen die dit domein in de url bevatten. 

Onze nieuwspagina: digitale ruimte waar nieuwsartikelen worden verzameld; https://deelta.be/nieuwspagina: gepubliceerd op de website van Deelta: https://deelta.be 

WordPress berichten: informatieberichten, nieuwsberichten en nieuwsartikelen op onze website.

Informatieberichten: handleidingen, onderzoek en/of tips gepubliceerd op onze website a.d.h.v. wordpress berichten.

Matrix netwerk of matrix protocol: is een communicatie-tool dat
naadloze communicatie tussen meerdere communicatieplatformen toelaat. In
tegenstelling tot de meeste netwerken, kan je in matrix; gratis, decentraal,
geëncrypteerd en anoniem communiceren. Matrix biedt een alternatieve oplossing
tegenover conventionele netwerken. Het is open-source, up-to-date,  heeft
enorm veel potentieel voor functionaliteit, is gebruiksvriendelijk, reclamevrij
en op de servers van matrix zelf wordt er niet aan data-mining gedaan. 

Onze digitale gemeenschap: is een digitale ruimte (space) dat voor onze organisatie een digitale gemeenschapspagina voorstelt in de element applicatie op het matrix netwerk. Deze gemeenschapspagina’s worden door onze organisatie opgericht, onderhouden en gemodereerd door een aantal aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging. Op deze gemeenschapspagina’s bevinden zich gesprekken of communicatiekanalen die ook door aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging worden gemodereerd. 

Leden van “onze digitale gemeenschappen” of “digitale Deelta gemeenschappen”: zijn gebruikers, partners, cooperanten, werkgroepen, teams, individuen die deel uitmaken van de gesprekskanalen in minstens één van onze digitale gemeenschappen. We noemen ze leden van onze digitale gemeenschap in de element applicatie. 

Ons platform/solidair platform/ Deelta’s platform/platform: Alternatieve sociale kaart of verzamelingspagina op onze website van partners, groepen en organisaties die zich identificeren als lid van de Deelta beweging/gemeenschap. Het solidair platform zal binnenkort ter beschikking komen op onze website. Samen zetten zij zich in voor onze gemeenschap en bouwen actief mee aan de Utopische  deeleconomie (Deelta economie) en/of de voedingsbodem voor zelforganiserende en lokale initiatieven die zich inzetten voor elkaars lokaal en collectief welzijn; begeleid door de fundamenten van deelta. Deze vind je op de webpagina: https://deelta.be/fundamenten onder de rubriek: kernwaarden van Deelta. 

Utopische deeleconomie (Deelta economie): Duurzaam bottom-up systeem waarbij de participanten hun noden maximaal onafhakelijk vervullen a.d.h.v. zelfvoorziening en benutting van hun individueel aandeel in de collectieve opbrengst van hun omgeving op een maximaal  duurzame wijze. Productie van goederen en het aanbieden van diensten gebeurt gratis met als doel andere participanten in deze economie te helpen met het thuisbrengen van kennis en nieuwe, duurzame en zelfvoorzienende systemen waardoor ze zelf onafhankelijk hun andere noden nu ook verder kunnen vervullen en de systemen hiervoor zelf kunnen maken en onderhouden. Deze economie steunt volledig op circulariteit, recycling, upcycling samen met behoud, uitbreiding en bescherming van de natuur en collectieve omgeving. 

Privacywaarden van Deelta

Uw recht op privacy 

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt en moet gedaan worden op legale wijze. Het beschermen van uw recht op privacy is voor ons een verantwoordelijkheid die we graag opnemen. Vzw Deelta streeft ernaar om uw goedkeuring zo geïnformeerd mogelijk te maken en dat er voor uw gegevens gezorgd wordt, onder bestaande toegepaste regelgeving.

In deze privacyverklaring geven we u een helder en transparant inzicht in hoe onze organisatie omgaat met uw informatie en persoonsgegevens.

Vzw Deelta hecht enorm veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Wij zien het beschermen van persoonsgegevens tegen misbruik en commercialisering dan ook als een prioriteit. Vzw Deelta houdt zich dan ook aan de Vlaamse, federale en Europese wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de recente Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Verantwoordelijkheid en eerlijke retentie

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verzameld bij vzw Deelta, dan is dit voor een specifieke, transparante en rechtvaardige reden. We proberen het verwerken van gegevens te vermeiden wanneer ze niet dienen voor de redenen waarin jij geïnformeerd wordt. Wanneer er in een bepaalde tijd de reden tot het gebruik van persoonlijke gegevens verandert: dan zal je hiervoor onmiddellijk geïnformeerd worden en gevraagd worden naar uw toestemming, zonder uitzondering. Vzw Deelta is toegewijd om je persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer ze hun doel hebben vervuld en niet langer nodig zijn. Persoonlijke gegevensretentie en data levenscyclussen zijn voor ons prioritair. We streven ernaar om elk stuk persoonlijke gegevens te analyseren met als focus om een optimale opslag te voorzien, proportioneel met het vervulde doel van de persoonlijke gegevens.

Eerlijkheid en goed geloof

De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. Vzw Deelta gelooft in een eerlijke balans tussen persoonlijke gegevens dat worden verwerkt en de redenen waarom. Wat we u uitleggen en beloven wordt voor ons een kernprincipe. We trachten u constant te informeren en u niet te misleiden op welke manier ook. We zijn beschikbaar om al u vragen te beantwoorden omtrent persoonlijke gegevens. We geloven in goed vertrouwen als voor alle beslissingen omtrent uw persoonlijke gegevens. Vzw Deelta staat altijd open om u alle informatie te geven in welke soorten gegevens we verwerken en waarom, welke rechten je hebt en hoe we deze respecteren. 

Transparantie

Vzw Deelta is van mening dat volledige transparantie fundamenteel voor onze diensten, onze gemeenschap en de economie die we opbouwen. We streven ernaar de beste weg te vinden om je te informeren en vestigen communicatiekanalen hiervoor. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden over uw persoonlijke gegevens. We gebruiken de officiële taal nederlands binnenin onze organisatie. Vzw Deelta tracht ook je informatie te geven in een duidelijke en toegankelijke manier zonder gebruik te maken te complexe legale termen. Mocht je het gevoel hebben dat je iets niet begrijpt met betrekking tot je persoonlijke gegevens bij vzw Deelta; we adviseren u om contact met ons op te nemen en doen ons best uw vragen te beantwoorden. Ons doel is om informatie beschikbaar, open en verstaanbaar te maken samen met u te bemachtigen met constante controle over uw persoonlijke gegevens.

Relevantie en juistheid

Vzw Deelta gelooft dat uw persoonlijke gegevens niet verzameld mogen worden voor meer dan wat nodig is. We streven constant om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te limiteren waar mogelijk, proportioneel met het transparante doel. We hebben een duidelijke visie op gegevenslevenscyclussen en focussen ons bij het beslissen op de relevantie van elk stuk persoonlijke gegevens t.o.v. onze opslaglimitaties.

Nauwkeurigheid

Vzw Deelta gelooft dat jouw persoonlijke gegevens actueel dienen te zijn. We nemen actief maatregelen wanneer persoonsgegevens inaccuraat zijn. We respecteren uw rechten om te vragen of we uw gegevens mogen verwijderen of rechtgezet mogen worden wanneer noodzakelijk. Mocht je overwegen om je persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, neem a.u.b. contact op met ons zodat we gepast kunnen helpen. Je vindt onze informatie op de contactpagina en in deze sectie onderaan. Vzw Deelta heeft als doel om robuuste maatregelen te treffen om u te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen. 

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gegevens die worden verwerkt door vzw Deelta gebeurt met een degelijk veiligheidsniveau om bescherming ervan te garanderen. We nemen maatregelen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die aan ons worden toevertrouwd te beschermen. We nemen de nodige maatregelen om ongeautoriseerde toegang en illegale activiteiten, onopzettelijk verlies, vernietiging en het beschadigen van persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij geven dan ook geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Ons team is bewust van de belangrijkheid die het beschermen van de persoonlijke gegevens heeft; en overwegen hierdoor alle niveaus van risico (onopzettelijk verlies, beveiligingsinbreuken, vertrouwelijkheidsrisico’s en nog vele anderen) zodat we hun voorkomen kunnen minimaliseren. We houden je op de hoogte over de integriteit en de vertrouwelijkheid van je gegevens als onderdeel van onze interne procedures in het verzekeren van de bescherming van je persoonlijke gegevens.

Uw privacyrechten bij vzw Deelta 

Verkrijg info over de manier u persoonlijke gegevens worden verwerkt

Wanneer je uw persoonlijke gegevens ter beschikking stelt voor vzw Deelta, streven we ernaar om u volledige toegang te geven tot je gegevens over:

●wie is de persoonlijke gegevens aan het verzamelen: vzw Deelta contact info en die van de functionaris voor gegevens bescherming;

●waarom gebruikt vzw Deelta persoonlijke gegevens (doelen);

●de categorieën van persoonlijke gegevens;

●de legale verantwoording van de verwerkte gegevens;

●het recht om vergeten te worden, om de persoonsgegevens te laten wissen die onze organisatie van u ontvangen heeft en waarvan deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt;

●recht op beperking van gegevensverwerking, indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;

●voor hoelang gebruiksgegevens bijgehouden worden;

●wie kan deze gegevens ook ontvangen;

of persoonlijke gegevens ook naar een ontvanger buiten de EU worden gestuurd;

●het recht op een copy van de gegevens (recht op de toegang van persoonlijke gegevens) en andere basisrechten in het veld van gegevensbescherming;

●uw recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;

●uw recht om je toestemming in te trekken op elk moment;

●waar toepasbaar, het bestaan van automatische besluitvorming en de logica betrokken, met inbegrip van de consequenties hiervan. 

Dit inbegrip van je proactieve houding aan uw kant. Apart van het geven om jouw privacy, wensen we het bewustzijn te verhogen over de belangrijkheid van geïnformeerd te zijn over je rechten. 

Krijg toegang tot de persoonlijke gegevens die vzw Deelta over u heeft

U kunt een verzoek indienen bij vzw Deelta om informatie over uw persoonlijke gegevens te vragen. U krijgt alleen toegang tot de gegevens die op uzelf betrekking hebben, omdat we ons ertoe verbinden de privacy van alle gebruikers te respecteren. Als het verzoek bijvoorbeeld gaat om informatie die zich in een database bevindt, krijgt u alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen geen gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen die namens andere gebruikers zijn opgeslagen.

Verzoek om correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens

Je hebt het recht om een ​​verzoek in te dienen aan vzw Deelta om uw persoonsgegevens te corrigeren, toe te voegen, bij te werken of te blokkeren. Vzw Deelta zorgt voor de juistheid ervan en wij danken u bij voorbaat voor uw keuze om met ons samen te werken bij het corrigeren ervan. Ook verplichten wij ons om, indien gevraagd, het verwerkingsproces van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten blokkeren.

Verzoek dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd

Vzw Deelta verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verwijderen, indien gevraagd. Houd er rekening mee dat het verwijderingsproces enige tijd kan duren, vooral wanneer er een back-up van de informatie is. Dit hangt vooral af van het type informatie en waar het is opgeslagen. We houden u echter zo goed mogelijk op de hoogte van de wisstatus en we willen transparant zijn over hoe de verwijdering per geval plaatsvindt.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie

Vzw Deelta zal nooit uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken alleen de persoonlijke gegevens van u die noodzakelijk zijn voor het laten werken van onze diensten. Onze diensten zijn ontworpen om te kunnen werken met minimale persoonlijke gegevens in balans met wat noodzakelijk is om met u te kunnen communiceren in het geval u met ons contact opneemt.

Als u een verzoek wilt doen bij vzw Deelta om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te bevriezen, beloven we dat we dit zo goed mogelijk zullen volgen. U kunt bijvoorbeeld een dergelijk verzoek indienen als een beschermende controlestrategie terwijl de legitimiteit ervan wordt gecontroleerd.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt een verzoek indienen bij vzw Deelta en bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, als u van mening bent dat dit niet juist is, dan zullen we ons best doen om uw vraag te volgen en onze manier van gebruik aan te passen aan uw wensen.

Ontvang uw persoonlijke gegevens in een machineleesbaar formaat

U hebt het recht om een verzoek te doen aan vzw Deelta om als gebruiker de persoonsgegevens die oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt, in een gemakkelijk leesbaar formaat op te halen. Afhankelijk van het type gegevens zullen wij ons best doen om u de informatie in een machine-leesbaar formaat aan te bieden.

Uw rechten uitoefenen bij vzw Deelta

Over uw verzoek:

Wij verbinden ons ertoe uw rechten zo goed mogelijk te respecteren en te waarborgen. Vzw Deelta staat altijd open voor vragen en verzoeken die u heeft. Daarom heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via:

●e-mail;
●normale post;

U kunt meer informatie vinden over hoe u contact met ons kunt opnemen in het gedeelte Contact opnemen met vzw Deelta.

Onze toewijding aan jou

We zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden, door uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen.

Identificatiemiddel

Houd er rekening mee dat een vorm van identificatie noodzakelijk is. Op basis van het type gegevens waarnaar u verwijst, behouden wij ons het recht voor om te beslissen of u ons voldoende identificatiemiddelen heeft verstrekt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Als u zich bijvoorbeeld wilt afmelden voor het ontvangen van nieuws artikelen, volstaat het om contact met ons op te nemen vanaf hetzelfde e-mailadres als waarop u die communicatie ontvangt.

Uw privacy beschermen

Vzw Deelta verbindt zich ertoe om alle identificatie-informatie alleen te gebruiken voor het afhandelen van het verzoek en we zullen het verwijderen zodra het niet langer nodig is.

Wees precies in uw verzoek

Afhankelijk van de informatie waarnaar u verwijst, kunnen we u vragen deze te noemen, zodat we deze goed kunnen identificeren en uw verzoek zo goed mogelijk kunnen opvolgen. Anders kunnen we, zelfs als we te goeder trouw handelen, problemen krijgen bij de behandeling van een generiek verzoek met betrekking tot al uw gegevens.

Rechtvaardiging van uw verzoek

Geef in het verzoek ook altijd aan wat de reden is van het verzoek. Wij waarderen uw feedback omdat deze bijdraagt aan het verbeteren van onze dienstverlening. Elke opmerking is welkom en we respecteren uw mening; die staat voor ons centraal bij het aanpassen van onze diensten aan uw behoeften.

Soorten persoonsgegevens die vzw Deelta over u verzamelt

Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt

Uw naam en contactgegevens

Als u besluit ons uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens te verstrekken, verbinden wij ons ertoe deze vertrouwelijk te behandelen. U kunt een ontvanger worden van e-mails met betrekking tot belangrijke informatie over Vzw Deelta, nieuws, meldingen over onze verschillende activiteiten die u mogelijk interesseren. U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze activiteiten en heeft de mogelijkheid om u op elk moment af te melden. Bij vzw Deelta streven we ernaar om uw toestemming altijd centraal te stellen in onze diensten: daarom zorgen we er per geval voor dat u volledig geïnformeerd bent en controle heeft over uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens via onze producten

Afhankelijk van de diensten die u kiest te gebruiken, verzamelen en bewaren we inhoud die u plaatst en informatie over de activiteit van uw account. Dit kan variëren, inclusief alle informatie die u wilt delen. Niet alle diensten vergen een gebruikersaccount om er gebruik van te maken. Toch vergen een aantal diensten minimale persoonlijke gegevens om te kunnen werken.

Informatie over hoe u de website gebruikt

Het is belangrijk voor ons om meer te weten te komen over hoe u onze website gebruikt. Daarom verzamelen we informatie over hoe u deze gebruikt om onze diensten te verbeteren en uw behoeften te begrijpen. We zijn geïnteresseerd om te weten wat u leuk vindt, wat u nuttig vindt en streven ernaar om ons aan te passen aan uw wensen. Indien u ons feedback of welke opmerkingen dan ook over onze dienstverlening wenst, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonlijke gegevens via ons ondersteuningskanaal

Wanneer u gebruik maakt van onze klantenservice, moet u ons op de hoogte stellen van het probleem dat u ondervindt door het contactformulier op onze website in te vullen of met ons te communiceren via andere beschikbare kanalen. Afhankelijk van de dienstverlening die u gebruikt, verbinden wij ons ertoe u van geval tot geval meer informatie te verstrekken. Op https://deelta.be bieden we geen ondersteuning aan bezoekers; maar als u besluit om deel uit te maken van onze gemeenschap, dan kan u gebruik maken van onze verschillende ondersteuningsniveaus die het gespecialiseerde vzw Deelta team uitbouwt, afhankelijk van uw behoeften en de grondstoffen die we ter beschikking hebben. 

Enquêtes en uw feedback

U heeft de mogelijkheid om ons feedback te geven via onze contactkanalen die zijn aangegeven in het gedeelte contact opnemen met vzw Deelta van dit beleid. Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om ons meer informatie te verstrekken bijvoorbeeld over specifieke aspecten van uw interactie met onze diensten met behulp van enquêtes. We verbinden ons ertoe u per geval te informeren over het doel van het verzoek, hoe we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken en alle andere details die u eventueel met ons deelt.

Uw openbare informatie en bijdragen

Als je iets plaatst met je account of als bezoeker, is de informatie beschikbaar voor de leden van de Deelta gemeenschap en het publiek, afhankelijk van de situatie. We willen u echter bewust maken van het feit dat het openbaar maken van informatie op internet een grote verantwoordelijkheid van uw kant met zich meebrengt. Als u zich ongemakkelijk voelt bij het openbaar delen van persoonlijke informatie, raden we u ten zeerste aan om uw beslissing te heroverwegen.

Persoonsgegevens die vzw Deelta automatisch ontvangt

Automatische informatie over hoe u onze diensten gebruikt

We vinden het belangrijk om te weten wat uw voorkeuren zijn en verzamelen om deze redenen, enkele gegevens met betrekking tot uw bezoeken binnen onze website en uw interacties met onze diensten. Dit kan de links zijn waarop u klikt, de functies die u gebruikt of downloadt, informatie over de bestanden en bijlagen die u uploadt binnen onze diensten (type, grootte, bestandsnamen).

Verbindingsinformatie en uw apparaat

Vzw Deelta ontvangt informatie over uw computer, telefoon of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot informatie over uw downloads, schermresolutie, welk apparaat, besturingssysteem, browsertype, IP-adres u gebruikt om onze website te bezoeken. We hebben ook toegang tot de URL’s van verwijzende en afsluitende pagina’s die door u gebruikt worden op onze website. De hoeveelheid van deze informatie hangt ook af van de instellingen voor uw apparaat en browser.

Het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt (of uw proxyserver) kan niet worden gebruikt om uw geografische locatie te bepalen omdat de helft ervan geanonimiseerd is. Hierdoor kunnen we alleen de regio bepalen van waar uit u surft of lijkt te surfen op onze website. Wij kunnen dus niet uw exacte locatie bepalen of weten. Alle gegevens die hierboven worden aangegeven zijn ook geanonimiseerd en kunnen niet in verband worden gebracht met uw identiteit. 

Cookies

Vzw Deelta doet haar best om zo weinig mogelijk cookies te gebruiken en gebruikt hierdoor alleen degene die noodzakelijk zijn voor de werking onze website. De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat onze website en de diensten die we voor u huishouden kunnen functioneren. Omdat we zo weinig mogelijk cookies gebruiken: hoeft onze website van het gdpr beleid geen toestemming aan u vragen voor het gebruik van de cookies die we gebruiken in het bezoeken van onze website. Meer info over cookies en welke gebruikt worden vind in deze sectie.

De manieren waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt door vzw Deelta

Personaliseren van services en uw Deelta ervaring

Vzw Deelta probeert voortdurend uw behoeften te begrijpen en onze diensten aan te passen aan uw wensen. Daarom proberen we uw ervaring te personaliseren en onze functies aan te passen op een manier die voldoet aan de eisen van de gebruiker. We analyseren heel beperkt de manier waarop u anoniem met onze diensten omgaat en gebruiken die informatie voor onderzoek en ontwikkeling. Vzw Deelta wil de nauwkeurigheid en relevantie van de verstrekte informatie verbeteren. We passen onze lessen toe bij nieuwe versies en verbeteringen van onze functies.

Met u communiceren over de diensten en producten van vzw Deelta

We gebruiken uw contactgegevens om u via e-mail op de hoogte te houden van al het nieuws met betrekking tot vzw Deelta, waarbij we proberen de informatie te personaliseren volgens uw wensen en uitdrukkelijke toestemming. Uw interacties met ons zijn belangrijk net zoals het houden van contact met u. Dit helpt ons meer begrip te vormen voor uw behoeften en stimuleert verder de evolutie in onze dienstverlening.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens door vzw Deelta 

Vzw Deelta streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We controleren elke verdachte of frauduleuze activiteit dat mogelijks kan leiden tot een schending van ons beleid.

We proberen ook uw rechten en onze belangen te beschermen, wat in specifieke gevallen (juridische claims, audits, eisen van bevoegde autoriteiten)  kan betekenen waarin persoonlijke informatie op juridische gronden openbaar moet worden gemaakt. In dergelijke situaties verbindt vzw Deelta zich ertoe u van geval tot geval te informeren en contact met u te houden over de evolutie van de zaak.

Uw toestemming respecteren

Met uw toestemming gebruikt vzw Deelta uw gegevens voor een specifiek en gerechtvaardigd doel; namelijk de goede werking van onze diensten te garanderen die we ter beschikking stellen voor u noden.

Aard, doel en verwerking van persoonsgegevens per dienst

Website

a) bezoeker

Om u de best mogelijke ervaring op onze websites te kunnen bieden, moeten we bepaalde informatie verzamelen en verwerken. Hieruit leren we hoe we onze website en de diensten hierop kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten, kan dat het volgende omvatten:

1. Wanneer u onze website bezoekt, slaan we de volgende gegevens op:

●de delen van onze site die u bezoekt zoals welke pagina’s en de tijdsduur op deze pagina’s; 

●de datum en duur van uw bezoek;

●uw geanonimiseerde IP-adres;

●informatie van het apparaat (apparaat-type, besturingssysteem, schermresolutie, taal, land; waarin u zich bevindt en type webbrowser) die u tijdens uw bezoek hebt gebruikt;

●de bestanden die u van onze website download;

●interne zoekacties op onze website;

●de weblinks naar andere websites die u aanklikt;

2. We verwerken deze gebruiksgegevens in Matomo Analytics voor statistische doeleinden, om onze site te verbeteren en om misbruik te herkennen en te stoppen.

3. IP-adressen worden als persoonlijke gegevens beschouwd, tenzij u de IP-anonimiseert tot minimaal 2 bytes. Op onze website worden ze met 2 bytes geanonimiseerd.

4. Geolocatie is gebaseerd op het IP-adres en kan als persoonsgegevens worden beschouwd. Wanneer ten minste 2 bytes anonimiseert worden, is de locatie niet nauwkeurig te bepalen waardoor de locatie alleen gewestelijk correct is.

5. Het plaatsen van Comments

5.1. Openbare gegevens:

5.1.1. Aard:

●naam (verplicht);

●e-mail (verplicht);

●website;

●comment (verplicht).

5.1.2. Reden:

●deze gegevens zijn noodzakelijk om de functionaliteit van reacties te plaatsen te laten werken.

5.2. Gegevens die alleen beschikbaar zijn voor vzw Deelta:

5.2.1. Aard:

●e-mail alleen in het geval u zich inschrijft voor meldingen op uw comment

5.2.2. Reden:

●deze gegevens zijn noodzakelijk om u op de hoogte te brengen van de reacties op uw comment.

b) Onze nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor inhoud of aanbiedingen, kunnen we u vragen om ons informatie te verstrekken. Deze informatie is alleen maar toegankelijk voor vzw Deelta en de organisatie die deze dienst mogelijk maakt. Zoals beschreven in dit privacybeleid, zullen we deze informatie uitsluitend verwerken om u de service te bieden waarvoor u zich heeft aangemeld en om onze diensten beter te kunnen afstellen op u noden.

1. Verplichte persoonsgegevens:

●e-mail;

●soort abonnee: dagelijks, wekelijks of maandelijks;

●op welke categorieën u zich aanmeld;

●zich al dan niet akkoord verklaren met onze gebruiksvoorwaarden en aanverwante beleidsdocumenten;

2. Niet verplichte gegevens:

●voornaam;

●achteraam;

●e-mail formaat: text of html.

c) Nieuwspagina

Voordat individuen, partners en organisaties toegang hebben tot het maken van content op onze nieuwspagina, dienen zij eerst een gebruikersaccount aan te vragen. Vooraleer ze toegang krijgen tot een gebruikersaccount dienen ze eerst een vragenlijst/formulier in te vullen waaruit vzw Deelta kan bepalen of het individu, partners of de organisatie voldoet aan de eisen die nodig zijn voor gebruik te maken van onze nieuwspagina. Verder kunnen we a.d.h.v. de vragenlijst onze diensten verbeteren door deze af te stellen op de noden van de gebruiker. Alleen vzw Deelta heeft toegang tot deze gegevens. In de vragenlijst worden de volgende gegevens opgevraagd;

1. de vragen hieronder samen met uw antwoorden op deze worden aangeduid als persoonlijke gegevens

1.1. Welke soorten artikelen wilt u schrijven?

●buurtinitiatieven;

●andere lokale initiatieven;

●internationaal buurtnieuws;

●wetgeving en politiek;

●internationale wetgeving en politiek;

●onderzoek en ontdekkingen;

●internationale initiatieven

●verzet en oproepacties

●andere: specifieer.

2. Schrijft u in naam van uzelf, een ander individu, een groep of organisatie?

Indien u in naam van een individu (buiten uzelf), groepering of organisatie wil publiceren:

2.1. wat is de naam van dit individu, groep of van deze organisatie?

2.2. Geef een korte beschrijving van dit individu, groep of organisatie.

2.3. Geef algemene contactinformatie op van dit individu, groep of organisatie die u vertegenwoordigt wanneer zij hier mee instemmen.

2.3.1. algemene contactinformatie mag het volgende bevatten:

●e-mail

●telefoon

●website

●adres (in geval bovenstaande niet kunnen opgegeven worden) 

2.4. Gaat het om een religieuze- , commerciële- , overheids- organisatie?

2.5. Heeft de organisatie die u vertegenwoordigt een hiërarchische of ongelijke beslissing- en/of belonings- structuur? 

2.6. Steunt de werking van organisatie die u vertegenwoordigt of de projecten van deze op arbeiders of bedienden?

2.7. Maakt de organisatie die u vertegenwoordigt gebruikt van dieren?

2.8. Heeft de organisatie die u vertegenwoordigt een ecologisch beleid, rapport of een uitdrukkelijke visie?

2.8.1. Worden er bepaalde stappen ondernomen voor het uitvoeren van een ecologische werking/beleid/bestaan?  

2.8.2.  Verklaar nader (het e-mailen van een verklarende webpagina van jullie organisatie of info fiche of document hieromtrent naar info@deelta.be met vermelding van je aanvraag is ook voldoende) 

3. Welk doel wilt u of degene die u vertegenwoordigt bereiken met het publiceren van nieuws op onze nieuwspagina?

4. Waarom verkiest u of degene die u vertegenwoordigt onze nieuwspagina voor het behalen van u doel?

5. Wilt u of degene die u vertegenwoordigt ook gebruik maken van andere diensten van vzw Deelta, zo ja de welke?

6. Maakt u of degene die u vertegenwoordigt al gebruik van andere diensten van vzw Deelta?

7. Bent u al lid van de gemeenschap/beweging Deelta?

7.1. Zo niet: wilt u lid worden van de gemeenschap/beweging Deelta?

7.1.1 Specifieer waarom;

8. Heeft u al ervaring met schrijven of publiceren van nieuwsartikelen?

8.1. Zo ja, welke?

9. Heeft u ervaring met wordpress?

9.1. Zo ja, heeft u ervaring met de plugin elementor?

10. Gaat u ermee akkoord dat alle artikelen dat u schrijft voor onze nieuwspagina, gepubliceerd worden onder de Utopische Commons Licentie?

11. Gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en aanverwante beleidsdocumenten zoals het privacybeleid Deelta, gedragscode Deelta en het auteursbeleid van Deelta?

12. Bent u ouder dan 18 jaar?

12.1. Zo niet, stuur naar info@deelta.be de uitdrukkelijke toestemming van u ouders om nieuwsartikelen te publiceren op onze nieuwspagina.

13. Hoeveel nieuws artikelen wil je schrijven en in welke tijdspanne?

14. In welke talen wilt u de nieuwsartikelen graag publiceren?

15. Van uit welke regio of gewest schrijf je nieuws?

16. Wordt alle informatie op onze website duidelijk uitgelegd en leesbaar weergegeven?

17. Kan u zich makkelijk navigeren op onze website?

d) Gebruikersaccount

Wanneer u zich aanmeld voor het verkrijgen van een account om een nieuws te kunnen publiceren op onze nieuwspagina, verzamelt in dit geval vzw Deelta de persoonlijke informatie die u opgeeft. De persoonlijke gegevens die we opvragen zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze diensten die we aan u ter beschikking stellen. Niet alle persoonsgegeven die we opvragen zijn verplicht; toch dragen ze bij om onze diensten optimaal te laten werken. U kunt de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken:

1. Openbare gegevens

1.1. Aard en reden:

1.1.1. Gebruikersnaam of auteursnaam;

Bezoekers en lezers kunnen zien wie het artikel heeft gepubliceerd.

1.1.2. De content die u publiceert;

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van onze nieuwspagina en uw berichtgeving te delen met de wereld.

2. Gegevens die alleen ter beschikking zijn voor vzw Deelta

2.1. Aard en reden:

2.1.1. Voornaam:

Deze gegevens zijn noodzakelijk om met u contact op te nemen, vertrouwelijke samenwerking op te bouwen en mogelijkheid tot aansprakelijkheid in geval van beleidsbreuken;

2.1.2. Achternaam:

Deze gegevens zijn noodzakelijk om met u contact op te nemen, vertrouwelijke samenwerking op te bouwen en mogelijkheid tot aansprakelijkheid in geval van beleidsbreuken;

2.1.3. E-mail:

Deze gegevens zijn noodzakelijk om met u contact op te nemen en in te loggen in onze diensten om nieuws te schrijven.

2.1.4. Jouw organisatie of de organisatie die je vertegenwoordigd:

Deze gegevens geven ons achtergrond in naam van wie u nieuws publiceert op onze website, aan welke organisatie we diensten verlenen en voor mogelijkheid tot aansprakelijkheid.

2.1.5. Beschrijving organisatie:

Deze gegevens geven ons achtergrond in naam van wie u nieuws publiceert op onze website, aan welke organisatie we diensten verlenen en voor mogelijkheid tot aansprakelijkheid.

2.1.6. Contact info organisatie:

Deze gegevens maken het makkelijker voor vzw Deelta om contact op te nemen met uw organisatie of degene die je vertegenwoordigt.

2.1.7. Website organisatie:

Deze gegevens maken het makkelijker voor vzw Deelta om contact op te nemen met uw organisatie of degene die u vertegenwoordigt en ons meer achtergrond in naam van wie u nieuws publiceert op onze website.

3. Gegevens die u opgeeft waarvan ze niet openbaar worden gemaakt of beschikbaar zijn voor vzw Deelta:

3.1 Wachtwoorden:

Deze gegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen aanmelden op onze website en nieuws te publiceren op onze nieuwspagina.

Geen enkel lid of moderator van Deelta heeft toegang tot uw paswoord.

3.2 Wachtwoord verlies:

In geval van verlies kan u een nieuw wachtwoord instellen door na een verkeerde aanmeldingspoging te drukken op de boodschap: “Je wachtwoord vergeten?”. Je wordt herleid naar een wachtwoordherstelpagina. Hier geef je uw e-mail in om en druk je op “verander wachtwoord”. Je krijgt hierna een mail met een link naar een pagina op onze website waar je uw nieuw wachtwoord in kan geven.

e) Cookiebeleid

Onze website gebruikt in de minste mate mogelijk cookies. Dit doen we om misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen door andere websites. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door sites naar computers of apparaten worden overgebracht voor archiveringsdoeleinden en om de functionaliteit op websites te verbeteren. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.

Onze website dient geen toestemming te vragen voor de werking van onze cookies omdat:

●tracking cookies niet worden gebruikt;

de gegevens niet voor een ander doel gebruikt worden. Dit is helemaal anders in het geval site beheerders gebruik maken google analytics (vergeleken met GA die ze voor andere doeleinden gebruikt en daarom altijd toestemming nodig heeft);

●bezoekers worden niet bijgehouden op verschillende websites (vergeleken met GA, dat bezoekers op veel websites bijhoudt);

●vingerafdrukken veranderen dagelijks voor elke bezoeker, wat betekent dat geen enkele bezoeker dagenlang binnen dezelfde website kan worden gevolgd en dat er geen gebruikersprofielen kunnen worden gegenereerd wanneer niet essentiële cookies zijn uitgeschakeld.

Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies). In het algemeen dienen cookies om uw browser-ervaring beter te maken. Natuurlijk kan u de cookies op deze en andere websites uitschakelen. De meest effectieve manier om cookies uit te schakelen, kan via de privacy-instellingen in uw browser. We raden u aan het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website About Cookies, die begeleiding biedt voor alle moderne browsers.

Doel en nut van cookies

Cookies gebruikt door Deelta

Onze website gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals inloggen, het plaatsen van comments of het invullen van formulieren.

In geval uw alleen de website bezoekt:

●wordpress_test_cookie: controleert de browser van elke zoeker of die cookies accepteert. Deze cookie is noodzakelijk om bezoekers de mogelijkheid te bieden zich aan te melden op onze website; 

●ppwp_wp_session: behoud gebruikerstatussen over verschillende webpagina’s op onze website;

●wordpress_test_cookie: controleert de browser van elke zoeker of die cookies accepteert. Deze cookie is noodzakelijk om bezoekers de mogelijkheid te bieden zich aan te melden op onze website;

●ppwp_wp_session: behoud gebruikersstatussen over verschillende webpagina’s op onze website;

●wfwaf-authcookie-: deze cookie wordt gebruikt door de Wordfence-firewall om een ​​capaciteitscontrole van de huidige gebruiker uit te voeren voordat WordPress is geladen;

●wordpress_logged_in_: cookie die de duratie van de gebruikerssessie meet; 

●wordpress_sec_: wordt gebruikt als een sleutel om de toegang van een gebruiker tot de WordPress-service te beheren. Is een sessie-cookie.

Omtrent organisatie-werking van vzw Deelta

Vzw Deelta registreert persoonsgegevens van:

●haar bestuursleden en andere leden in functie van het bijhouden van het ledenregister van de organisatie en om hen op de hoogte te kunnen houden van de interne werking en activiteiten (wettelijke verplichting);

●doelgroep, partners, cooperanten en oplossingsactoren in functie van de organisatie van activiteiten, o.a. voor het opsporen, samenbrengen en het versterken van deze groepen om werk te kunnen maken van collectieve oplossingen voor ervaren problemen (gerechtvaardigd belang);

●leveranciers, opdrachtgevers en van individuen, groeperingen en organisaties die financieel bijdragen in de vorm van schenkingen en donaties, in functie van boekhoudkundige administratie (wettelijke verplichting/ uitvoering overeenkomst);

●doelgroepleden, bestuursleden, medewerkers van partnerorganisaties, enz … die door ons aangeschreven worden i.v.m. publicaties en evenementen (ondubbelzinnige toestemming waar het gaat over privé-contactgegevens/gerechtvaardigd belang waar het gaat over werk-contactgegevens);

●vrijwilligers en stagiaires om haar wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van hun samenwerking te kunnen naleven (wettelijke verplichting/uitvoering overeenkomst).

We verzamelen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn en gebruiken ze enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken zijn: identificatie- en contactgegevens (leden, partners, coöperanten, oplossingsactoren, vrijwilligers), daarnaast soms rekeningnummer (leveranciers) en verder ook rijksregisternummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, cv, gevolgde vorming, functioneren, evaluaties (bestuursleden).

In het kader van activiteiten is het ook mogelijk dat we gebruik maken van beeld- en geluidsmateriaal, meningen, ervaringen, talenten, interesses, en andere (eventueel gevoelige) persoonsgegevens van deelnemers. In dat geval vragen wij steeds (schriftelijk) toestemming hiervoor en heb je het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken.

Contactinfo

●Wanneer u met ons contact opneemt via e-mail, als u bijvoorbeeld om ondersteuning vraagt, ons vragen of opmerkingen stuurt of een probleem meldt; dan zullen we uw naam, e-mailadres en bericht verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in verband met het beantwoorden van de vragen die we hebben ontvangen.

●Wanneer u met ons contact opneemt via e-mail, met oog op samenwerking, dan kan uw volledige naam, info over de vertegenwoordigde organisatie, inhoud gesprek en e-mail gedeeld worden aan bepaalde leden binnen onze organisatie met als uitsluitend doel samenwerking op te kunnen starten. 

We kunnen u alleen identificeren via uw e-mailadres en we kunnen alleen aan uw verzoek voldoen en informatie verstrekken als we persoonlijke gegevens over u hebben doordat u rechtstreeks contact met ons heeft opgenomen en/of u onze site en/of dienst gebruikt. We kunnen geen gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen die we namens onze gebruikers opslaan. Om een van de rechten genoemd in dit privacybeleid uit te oefenen en/of in geval van vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam van Deelta in te vinden in deze sectie

Facebook- pagina Deelta

Deelta maakt ook gebruik van een facebook-pagina voor het behalen van een groter bereik, in het brengen van nieuws. Wanneer u gebruik maakt van onze facbeook-pagina a.d.h.v. een facebook-profiel, dan zullen wij enkel uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken ingeval u zelf met ons contact opneemt. Dit met als reden u verder te kunnen helpen wanneer bepaalde diensten van vzw Deelta noodzakelijk zijn om u noden te vervullen. 

Volgende informatie kan worden verwerkt:

  1. contactverzoek van uit een facebook-gebruiker:

●naam facebookgebruiker;

●voornaam;

●achternaam;

●inhoud van de privéberichten aan de facebookpagina van Deelta.

●gegevens die vrijwillig worden overhandigd vanuit de facebook-gebruiker wanneer aangehaald om een doel te bereiken waarover in dit privégesprek gecommuniceerd en toestemming voor wordt gegeven.

  1. facebookgebruiker die de gebruiksvoorwaarden of aanverwante beleidsdocumenten van de facebookpagina van vzw Deelta schendt:

●naam facebook-profiel;

●url facebook-profiel;

●printscreens van de gebeurtenis op de facebook-pagina van Deelta; 

●berichtinhoud van de communicatie tussen moderator van facebook Deelta pagina en de facebookgebruiker die één van onze beleidsdocumenten schend;

●voornaam en achternaam moderator facebook Deelta pagina;

●uitleg moderator facebook van de Deelta pagina; 

●wanneer ter beschikking: uitleg facebook-gebruiker ingeval die de beleidsdocumenten schendt in gebruik van onze facebook-pagina.

●gegevens die vrijwillig worden overhandigd vanuit de facebook-gebruiker wanneer aangehaald om een doel te bereiken waarover in dit privégesprek gecommuniceerd en toestemming voor wordt gegeven.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij kunnen identificatiegegevens en privé-contactgegevens van de ouders worden verwerkt (voor ouderlijke toestemming).

Wettelijke gronden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens bij vzw Deelta

We verbinden ons ertoe om alleen persoonlijke informatie over u te verwerken en te verzamelen als we hiervoor een wettelijke basis hebben volgens de toepasselijke EU-wetgeving. Afhankelijk van de verschillende diensten die u van ons gebruikt, zal vzw Deelta uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

●het is nodig om de diensten te kunnen leveren waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven;

●vzw Deelta een legitiem belang heeft om dit te doen, d.w.z. om onze diensten te kunnen laten werken brengen of om het onderzoek en de ontwikkeling van onze diensten te verbeteren. Dit kan echter alleen gebeuren als het voorrang heeft op de bescherming van uw persoonsgegevens, een aspect dat per geval moet worden bepaald;

●als vzw Deelta uw gegevens gebruikt omdat een derde er belang bij heeft dat wij dat doen (bijvoorbeeld uw werkgever), u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken. Dit kan er echter toe leiden dat u geen gebruik meer kunt maken van onze software of diensten;

●u geeft ons uw toestemming om dit te doen en uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U hebt te allen tijde het recht om van gedachte te veranderen, maar dit heeft geen invloed op eventuele verwerkingen die al hebben plaatsgevonden met uw toevertrouwde persoonsgegevens;

●het is noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken om ervoor te zorgen dat wij wettelijk voldoen aan een specifieke verplichting die van geval tot geval moet worden bepaald.

Details over hoe vzw Deelta uw persoonlijke gegevens verwerkt en deelt

Persoonsgegevens worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Vzw Deelta geeft je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

We gebruiken een beperkt aantal vertrouwde externe serviceproviders voor bepaalde technische gegevensverwerking en/of serviceaanbiedingen. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge normen voor gegevensbescherming en beveiliging. We delen alleen informatie met hen die nodig is voor de aangeboden diensten en we verplichten hen contractueel om alle informatie die we met hen delen vertrouwelijk te houden en om persoonsgegevens alleen volgens onze instructies te verwerken.

Met wie delen we u gegevens

Vzw Deelta verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen en met behulp van de hieronder vermelde diensten van derden:

  1. opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) en het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, …):

voor onze website gebeurd dit door Combel; uw vind hun privacybeleid hier: 

https://www.combell.com/en/about-combell/privacy-policy

  1. platform waarop onze website gebouwd is:

De website van vzw Deelta is gebouwd in wordpress. WordPress verzameld alleen persoonlijke gegevens en gebruiksinformatie in de manier om onze website te laten werken. Verder wordt er statistische gebruikersdata verzameld, geaggregeerd, gesorteerd en vrijgegeven aan de wordpress gemeenschap. Meer info vind u in het privacybeleid van wordpres.com en in het aangegeven artikel: 

  1. gegevens analyses:

Gebruiksgegevens worden geanalyseerd en geanonimiseerd a.d.h.v. de wordpress plugin matomo. Matomo is een gegevens analyserende plugin die beperkt gebruiksgegevens op een privacy vriendelijke manier verwerkt en in statistieken brengt. Matomo is een privacy vriendelijk alternatief voor google analytics. Matomo zelf verzameld en verstuurt alleen geanonimiseerde gebruiksdata voor het verbeteren van hun diensten naar hun cloud. Alle gegevens verzameld door Matomo op onze website, kunnen niet leiden tot de identificatie van u als bezoeker van onze website: 

4. Nieuwsbrief Deelta:

Om u op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe artikelen op onze website, maken we gebruik van een mailingdienst waarop u zich kan abonneren. Deze mailing dienst genaamd mailchimp verzameld zelf persoonlijke en gebruikersinformatie: 

  1. Bescherming website:

Om onze website te beschermen tegen aanvallen, spyware en andere vormen van malware, gebruiken we de wordfence beveiligings plugin. Deze plugin verzameld zelf ook persoonlijke en gebruikersinformatie. We hebben Wordfence geconfigureerd om geen ip adressen te verzenden naar hun cloud in de Verenigde Staten. Wordfence kan u niet identificeren a.d.h.v. uw gebruiksdata: 

  1. Verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat 

Verzekeren van leden en vrijwilligers. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij in de overeenkomst met hen de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft (bijv. doorverwijzing naar een externe dienst of organisatie). Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij in een levensbedreigende situatie of als dit wettelijk verplicht is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Gegevens die worden verstuurd buiten de Europese economische zone

We kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. Dit kan inhouden dat het wordt overgedragen naar of toegang wordt verkregen vanuit andere rechtsgebieden die mogelijk geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonlijke gegevens overdragen, zullen we rekening houden met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor de overdracht van persoonlijke gegevens.

Opslagtermijn gegevens

De persoonlijke informatie die van u wordt verzameld, wordt bewaard op basis van het type gegevens in kwestie. Als we back-ups hebben gebruikt, kan dit proces langer duren. De persoonlijke gegevens worden echter veilig opgeslagen en worden na een bepaalde periode niet verder gebruikt, totdat verwijdering mogelijk is.

Vzw Deelta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Specificering per categorie:

●persoonsgegevens van bestuursleden: tot 7 jaar na ontslag;

●persoonsgegevens van doelgroep, partners en oplossingsactoren die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: tot 1 jaar na afronding van de activiteit of het project;

●persoonsgegevens van leveranciers, opdrachtgevers en van organisaties die financieel bijdragen aan de werking: tot 7 jaar na de laatste verrichting;

●persoonsgegevens van personen die door ons aangeschreven worden i.v.m. publicaties en evenementen: tot max 1 maand nadat de persoon heeft aangegeven het nieuws of de info niet langer meer te willen ontvangen;

●persoonsgegevens van leden en vrijwilligers: tot 7 jaar na stopzetting van de samenwerking;

●e-mails, klachten: 2 jaar; 

●geanonimiseerde persoongegevens van websitebezoekers in het algemeen: tot 1 maand;

●geanomiseerde statistieken van de websitebezoekers: tot 5 jaar;

●persoongegevens van alle gebruikers, partners, organisaties die een gebruikersaccount beheren op onze website: tot 1 jaar na het beïndigen van het gebruikersaccount;

●publicaties van auteurs (gebruikersaccounts) op onze nieuwspagina onder de Utopische Commons Licentie: niet gespecifieerd. Vzw Deelta probeert zo lang mogelijk deze artikelen openbaar ter beschikking te houden. 

Beheer en beveiliging

Vzw Deelta streeft ernaar de beste oplossingen te vinden om uw persoonlijke informatie te beschermen.  We doen ons best om u zo snel mogelijk (uiterlijk 2 werkdagen) op de hoogte te stellen als er een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Vzw Deelta volgt de juridische procedure voor het afhandelen van datalekken.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Het gaat o.a. over volgende maatregelen:

●alle personen die namens vzw Deelta van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

we testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

●onze leden, vrijwilligers en stagiairs zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid;

●aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot jouw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;

●we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

●bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen;

●mocht zich een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

In contact komen met vzw Deelta

Als u per e-mail contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming, Siebren Bellemans wilt opnemen voor meer informatie of om een ​​verzoek in te dienen met betrekking tot uw rechten en om meer te weten te komen over hoe we deze garanderen, kunt u ons schrijven via een van de volgende adressen:

●via mail: info@deelta.be

●via de element applicatie: @info-deelta:matrix.org

●via post: Vzw Deelta, Sint-jacobsnieuwstraat 50B, 9000 Gent

Wijzigingen privacybeleid

Het privacy-beleid van vzw Deelta dat neergeschreven staat in dit document kan te allen tijde geraadpleegd worden op de website van onze organisatie. In iedere applicatie, website, groep, kanaal of communicatie medium van onze organisatie worden de wettelijke privacy-rechten toegepast. Er wordt hiervoor dan ook telkens naar deze tekst op de website verwezen. Vzw Deelta kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de berichtenpagina van onze website.

Deel deze pagina

Winkelmandje