Gedragscode

Inhoudstabel  Gedragscode

Intro

Als organisatie zijn we toegewijd in het opbouwen en ondersteunen van een uitnodigende, duurzame samenleving waarin respect en waardering voor al het leven fundamenteel is. Onze organisatie opzich, als de gemeenschap die we voortbrengen is gebasseerd op wederzijds respect, tolerantie en aanmoediging. We willen een diverse gemeenschap; wie je ook bent, wat uw achtergrond ook is, we verwelkomen u.

Als organisatie willen we het voorbeeld geven in hoe we op een eerlijke, gezonde, ecologische en kosteloze manier, samenwerking met iedereen kunnen bekomen. Tegelijkertijd bouwen we mee aan een vangnet voor iedereen die het moeilijk heeft. We ontwikkelen een financieel onafhankelijk gemeenschap waarin steun te vinden is om te ontsnappen aan de maatschappelijke en sociale lasten die aan ons worden verplicht.

Om dit initiatief succesvol tot realiteit te brengen zijn er een aantal afspraken en voorwaarden waaraan iedereen zich dient te houden. Een aantal punten zijn vanzelfsprekend maar voor de duidelijkheid wordt alles vermeld.

Verduidelijkingen

De gedragscode die Deelsta stelt voor het gebruik van diensten, activeiten georganiseerd of medegerorganiseerd door Deelta, tools, applicaties en de websites van Deelta, zijn niet beperkt tot dit document maar lopen verder in het beleidsdocument: de Gebruiksvoorwaarden Deelta en de beleidsdocumenten naarwaar wordt verwezen in dit document.

Wat bedoelen we met:

Verwante beleidsdocumenten: documenten waarnaar verwezen wordt in dit document die door de organisatie Deelta zijn gecreëerd en bedoelt zijn om het gebruik van onze diensten te verklaren of verklaren hoe onze diensten in elkaar zitten en werken. Hierna volgen alle verwante beleidsdocumenten; Gebruiksvoorwaarden Deelta, Privacybeleid Deelta, Auteursbeleid Deelta, Gedragscode Deelta en de Utopische  Commons  Licentie (Deelta Licentie).

Deelta: Collectief van alle Deelta bewegingen, Deelta gemeenschappen en Deelta organisaties. 

Onze beweging/gemeenschap/beweging/Deeta beweging/Deelta gemeenschap: stellen alle individuen, leden, vrijwilligers, partners, groepen en organisaties voor die zich aansluiten bij onze waarden, normen en zich inzetten voor het ontwikkelen van een solidair platform voor de transformatie naar een inclusieve en duurzame samenleving.  

Organisatie Deelta/ onze organisatie: is vzw Deelta en al haar leden. Samen behouden, ondersteunen en voorzien ze gratis alle diensten voor aangesloten individuen, groepen, partners, organisaties en initiatieven. 

Leden van onze organisatie: zijn Individuen of andere rechtspersonen die effectief en erkent lid zijn bij vzw Deelta. Onze organisatie bezit een offciële lijst van alle leden van de Deelta organisatie. Op vraag mag je deze inkijken. In onze digitale gemeenschappen zullen leden van onze organisatie een erkennend extra symbool naast hun gebruikersnaam hebben.

Diensten/onze diensten: zijn advies, hulp, ondersteuning, tools, gunsten en systemen die de leden van onze organisatie gratis ter beschikking stellen. 

Tools: hulpmiddelen die door vzw Deelta ontworpen, gemaakt, gecreëerd, onderhouden worden en gratis ter beschikking worden gesteld. Zo vormt onze website, onze nieuwspagina en onze digitale gemeenschappen: een aantal van onze digitale tools. 

Onze website: https://deelta.be en webadressen die dit domein in de url bevatten. 

Onze nieuwspagina: digitale ruimte waar nieuwsartikelen worden verzameld; https://deelta.be/nieuwspagina: gepubliceerd op de website van Deelta: https://deelta.be 

WordPress berichten: informatieberichten, nieuwsberichten en nieuwsartikelen op onze website.

Informatieberichten: handleidingen, onderzoek en/of tips gepubliceerd op onze website a.d.h.v. wordpress berichten.

Matrix netwerk of matrix protocol: is een communicatie-tool dat naadloze communicatie tussen meerdere communicatieplatformen toelaat. In tegenstelling tot de meeste netwerken, kan je in matrix; gratis, decentraal, geëncrypteerd en anoniem communiceren. Matrix biedt een alternatieve oplossing tegenover conventionele netwerken. Het is open-source, up-to-date,  heeft enorm veel potentieel voor functionaliteit, is gebruiksvriendelijk, reclamevrij en op de servers van matrix zelf wordt er niet aan data-mining gedaan. 

Onze digitale gemeenschap: is een digitale ruimte (space) dat voor onze organisatie een digitale gemeenschapspagina voorstelt in de element applicatie op het matrix netwerk. Deze gemeenschapspagina’s worden door onze organisatie opgericht, onderhouden en gemodereerd door een aantal aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging. Op deze gemeenschapspagina’s bevinden zich gesprekken of communicatiekanalen die ook door aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging worden gemodereerd. 

Leden van “onze digitale gemeenschappen” of “digitale Deelta gemeenschappen”: zijn gebruikers, partners, cooperanten, werkgroepen, teams, individuen die deel uitmaken van de gesprekskanalen in minstens één van onze digitale gemeenschappen. We noemen ze leden van onze digitale gemeenschap in de element applicatie. 

Ons platform/solidair platform/ Deelta’s platform/platform: Alternatieve sociale kaart of verzamelingspagina op onze website van partners, groepen en organisaties die zich identificiëren als lid van de Deelta beweging/gemeenschap. Het solidair platform zal binnekort ter beschikking komen op onze website. Samen zetten zij zich in voor onze gemeenschap en bouwen actief mee aan de Utopische  deeleconomie (Deelta economie) en/of de voedingsbodem voor zelforganiserende – lokale – initiatieven die zich inzetten voor elkaars lokaal en collectief welzijn; begeleid door de fundamenten van deelta. Deze vind je op de webpagina: https://deelta.be/fundamenten onder de rubriek: kernwaarden van Deelta. 

Utopische deeleconomie (Deelta economie): Duurzaam bottom-up systeem waarbij de participanten hun noden maximaal onafhankelijk vervullen a.d.h.v. zelfvoorziening en benutting van hun individueel aandeel in de collectieve opbrengst van hun omgeving op een maximaal duurzame wijze. Productie van goederen en het aanbieden van diensten gebeurt gratis met als doel andere participanten in deze economie te helpen met het thuisbrengen van kennis en nieuwe, duurzame en zelfvoorzienende systemen waardoor ze zelf onafhankelijk hun andere noden nu ook verder kunnen vervullen en de systemen hiervoor zelf kunnen maken en onderhouden. Deze economie steunt volledig op circulaireit, recycling, upcycling samen met behoud, uitbreiding en bescherming van de natuur en collectieve omgeving. 

Derde partij/derden/andere partijen: individuen, bedrijven of overheidsinstanties die niet worden gemanaged of gecontrolleerd worden door vzw Deelta als legeale entiteit.

Wij/ons/we: vzw Deelta

jij/u/jouw: jij als individu, ongeacht of in geval je gebruik maakt van onze diensten namens uzelf of iemand anders. 

Collectieve beslissingen: Zijn beslissingen die worden genomen door de heel de groep of gemeenschap samen. Hoe deze beslissingen worden genomen hangt volledig af van het beslissingsmechanisme waarin alle leden van die groep of gemeenschap toestemming in hebben gegeven. Zo kan er alleen een beslissingsmechanisme geldig zijn voor een groep of gemeenschap wanneer iedereen van de gemeenschap of groep hier zich in kan vinden. Wanneer een lid van een groep of gemeenschap niet akkoord is met een beslissing maar wel toestemming gaf in het het gebruiken van het mechanisme erachter, dan heeft deze nog steeds het recht om zich te distantiëren van de collectieve beslissing en wanneer dit lid dit tijdig, openlijk en duidelijk communiceert, deze hierdoor niet verantwoordelijk mag worden gesteld uit de gevolgen van de uitvoering van die collectieve beslissing. Tijdig betekent hier: voordat de collectieve beslissing wordt uitgevoerd. 

Kort voorwoord

Het geven van hulp en het bieden van bepaalde diensten doen we helemaal gratis. Echter zijnonze diensten of hulp niet onvoorwaardelijk; de voorwaarden die hieraan gebonden zijn worden hieronder verder toegelicht en bieden volgens onze organisatie de basis voor het gebruiken van ons platform, digitale gemeenschappen, tools en andere diensten die we ter beschikking stellen. 

In dit document proberen we alles omtrent de werking van onze diensten en de voorwaarden die we stellen, zo duidelijk en simpel mogelijk uit te leggen. We doen ons uiterste best in het voorzien van afspraken die de kwaliteit, ethiek, gezondheid en samenhorigheid van onze beweging verzekerd maar ook in vraag stelt. Dit niet alleen in betrekking met onze gemeenschappen, platform of websites maar ook in de omgeving waarin we deel van uitmaken.

Mocht je niet akkoord zijn met ons huidig gedragsbeleid: neem dan liefst contact op met ons voor een verklaring. Mocht u niet akkoord blijven of geen begrip hebben voor ons gedragsbeleid en andere verwante beleidsdocumenten: maak dan geen gebruik van onze diensten. We staan steeds paraat om te luisteren naar uw mening omtrent ons beleid. Fouten kunnen altijd gemaakt worden, al proberen we deze te voorkomen. Er is ook altijd ruimte voor verbetering. Samen kunnen we deze materie doornemen en bekijken we de gedeelten die voor u belangrijk zijn. We onderbouwen onze waaroms dan ook zo goed mogelijk. Het maken van fouten hierin is niet uitgesloten, mocht je verbeteringen vinden in of twijfels hebben over onze documenten, mails, website, projecten, activiteiten, handelswijze of applicaties die verder komen uit onze organisatie: breng ons gerust op de hoogte. 

We verwelkomen alle feedback en wensen een actieve communicatie te voorzien gericht op verbetering van jouw ervaring met deelta.

Diversiteitsverklaring

We hebben een diversiteitsverklaring gemaakt omdat we geloven dat we de Deelta beweging sterk en levendig kunnen maken. We willen een productieve, gelukkige, weerbare gemeenschap opbouwen die open staat voor nieuwe ideeën, verbeteringen van bestaande processen en samenwerking bevordert tussen groepen met verschillende noden, interessen en vaardigheden.

Diversiteit geeft ons kracht en creativiteit. We zoeken actief participatie van iedereen die dit wil bekrachtigen. We zullen vooroordelen bestrijden die de deelname van een persoon aan onze gemeenschap of een project in gevaar kan brengen. We hebben een gedragscode opgesteld om te verzekeren dat diverse groepen samenwerken voor gemeenschappelijk voordeel en genoegen.

De gedragscode regeert hoe we ons gedragen in publiek of privé wanneer de gemeenschap zal beoordeelt worden door onze acties. We verwachten dat iedereen de gebruiksvoorwaarden en gedragscode volgt. Niet alleen door degene die erin participeert maar ook door door degenen die het project offcieel of informeel vertegenwoordigt.

Deze gedragscode is bedoelt voor de gehele Deelta organisatie, gemeenschap, het netwerk, solidair platform, nieuws op onze nieuwspagine en andere sociale media; maar ook voor Deelta evenementen en andere activeiten die deelta organiseert of meeorganiseert; en voor het gebruik van andere tools of ruimten van onze organisatie.

We streven om: 

Attent te zijn

Ons werk zal door andere mensen worden gebruikt en wij zijn op onze beurt weer afhankelijk van het werk van anderen. Elke beslissing die we nemen, heeft gevolgen voor gebruikers en collega’s. We moeten deze mogelijkse gevolgen in overweging nemen bij het nemen van beslissingen.

Respectvol te zijn

Onenigheid is geen excuus voor slechte manieren. We werken samen om conflicten op te lossen, gaan uit van goede bedoelingen en doen ons best om empathisch te handelen. We staan ​​niet toe dat frustratie verandert in een persoonlijke aanval. Een gemeenschap waar mensen zich ongemakkelijk of bedreigd voelen, gaat binding en samenwerking met elkaar niet bevorderen

Verantwoordelijk te zijn voor eigen woorden en daden

We kunnen allemaal fouten maken; wanneer we dit doen, nemen we de verantwoordelijkheid voor deze. Als iemand  gekwetst of beledigd is, luisteren we aandachtig en respectvol en werken we eraan om het verkeerde recht te zetten.

Samen te werken

We vormen samen een complex geheel dat uit vele diverse onderdelen bestaat, het is de som van vele dromen. Samenwerking tussen teams die elk hun eigen doel en visie hebben is essentieel; wil het geheel meer zijn dan de som der delen, dan moet elk deel zich inspannen om het geheel te begrijpen.

Samenwerking vermindert de lasten en verbetert de kwaliteit van onze projecten. Intern en extern vieren we een goede samenwerking. Waar mogelijk werken we nauw samen in het ontwikkelen en organiseren van projecten, buurtactiviteiten of het ter beschikking stellen van hulp. Wij werken het liefst transparant en betrekken belanghebbenden zo vroeg mogelijk.

Meningsverschillen

Meningsverschillen komen zowel sociaal als technisch voortdurend voor. Het is belangrijk dat we mening en perspectiefverschillen constructief oplossen. Onthoud dat we anders zijn. De kracht van onze gemeenschap komt voort uit de diversiteit, mensen met een breed scala aan achtergronden. Verschillende mensen hebben verschillende perspectieven op kwesties. Niet kunnen begrijpen waarom iemand een standpunt heeft, betekent niet dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Vergeet niet dat het menselijk is om fouten te maken en elkaar de schuld te geven, brengt ons nergens. Richt u in plaats daarvan op het helpen oplossen van problemen en leren van fouten.

Meningsverschillen, sociaal en technisch, zijn normaal, maar we staan ​​niet toe dat ze blijven voortduren en verergeren, waardoor anderen onzeker blijven over de afgesproken richting.

We verwachten van deelnemers aan het project dat ze meningsverschillen constructief oplossen. Als ze dat niet kunnen, raden we hen aan het document conflictmanagement te gebruiken bij het oplossen van het meningsverschil. In onze digitale gemeenschap zullen we ook een kanaal voorzien waar je uitdagende situaties kan melden en hulp van de gemeenschap kan vragen. In dit kanaal kan ervaring worden gedeeld waaruit het document conflictmanagement verder vormgegeven kan worden. 

Hulp te vragen bij twijfel

Van niemand wordt verwacht dat hij perfect is in deze gemeenschap. Door vroegtijdig vragen te stellen, worden veel problemen later vermeden. Vragen worden dus aangemoedigd, hoewel ze best kunnen worden gericht aan het juiste gesprekskanaal of forum. Degenen aan wie iets gevraagd wordt, dienen responsief en behulpzaam te zijn.

Zorgvuldig af te treden

Als iemand het project verlaat of zich terugtrekt, vragen we hem dat zo te doen dat de verstoring van het project tot een minimum wordt beperkt. Ze dienen de mensen te vertellen dat ze weggaan en hierbij de juiste stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen kunnen doorgaan vanaf dit punt.

Dankbaar te zijn

Participanten zoeken niet de schijnwerpers, maar vieren samen met alle teamgenoten en hulpverleners, het goede werk, het behalen van doelstellingen en het afwerken van projecten. Sommige leidersfiguren worden vaker bedankt dan andere participanten van de samenwerking. Goede leidersfiguren gebruiken dit om het goede werk van andere participanten in de spots te brengen.

Belangenconflicten te vermeiden en gepast op reageren

We verwachten van participanten dat ze op de hoogte zijn wanneer ze in conflict zijn vanwege werk of andere commerciële projecten waarbij ze betrokken zijn, en dit duidelijk overcommuniceren naar alle participanten in het project waaraan ze meewerken. Een gezond evenwicht tussen het individueel en collectief belang is noodzakelijk. We verwachten van alle participanten dat ze niet uit commerciële belangen (zuiver individueel belang) meebelissen in projecten voor en uit onze gemeenschap.

We verwachten dat iedereen die aan het project meedoet, dit doet met als doel het leven van de mens beter te maken.

Vraag bij twijfel om een tweede mening. Waargenomen belangenconflicten zijn belangrijk om aan te pakken; Als participant moet u ervoor zorgen dat beslissingen geloofwaardig zijn, ook al moeten ze af en toe impopulair, moeilijk of gunstig zijn voor de belangen van de ene groep boven de andere.

Communicatie

●In het aangaan van een gesprek met eender wie is het belangrijk dat men dit op elk moment voert vanuit een positieve intentie naar iedere gesprekspartner. Vooroordelen, meningen, discussies, oordelen, verwijten en of negatieve uitingen kunnen altijd naar de oren vliegen. Hierbij is het belangrijk dat je de situatie rustig benadert en uw zelfrespect, waarden en normen niet schaadt. De gesprekspartner dient ook tot rust te worden gebracht. Om de situatie verder op te lossen wordt gebruik gemaakt van het document “Conflict management”. Verder is het mogelijk om een klacht in te dienen en vragen voor onze moderatie. 

●Eerlijkheid, integriteit en vertrouwen zijn noodzakelijk.

●Verbaal of fysieke agressie wordt niet getolereerd. Respectvol en beleefd Communiceren is noodzakelijk.

●Wanneer iemand aan het woord is, onderbreek het gesprek dan niet en laat deze persoon zich dan ook uitspreken. Bereid uw antwoord al voor.

Ondernemingen

●Bescherming, behoud en het herstellen van de natuur is fundamenteel in onze gemeenschap. We zijn er helemaal afhankelijk van. Op dit moment verdwijnt er steeds meer natuur dat niet alleen noodzakelijk is voor onze gezondheid maar ook voor ons bestaan. Draag zorg voor de natuur en overweeg of uw acties, projecten en handelingen die de natuur (fauna & flora) en onze collectieve ruimte zouden kunnen schaden op welke manier dan ook. Hou hier rekening mee en pas volwaardig uw actie, handeling of project aan om de bescherming, behoud en herstel van natuur en omgeving te verzekeren. 

●Onze gemeenschap staat achter bescherming en behoud van de natuur. Om deze redenen is het belangrijk dat alle participanten, leden, collega’s, partners, gebruikers hierover met zorg dienen te handelen in de naam van onze gemeenschap of in hun privé leven. Respect en waardering voor fauna & flora is noodzakelijk. Het stimuleren van zaken of activiteiten die de natuur (fauna & flora) kunnen schaden, wordt door onze organisatie niet ondersteund, geapprecieerd of vertegenwoordigd. 

●De rechten van de mens en de rechten van dieren worden door alle leden, partners, collega’s en gebruikers binnen onze organisatie erkent en gerespecteerd.

●Het maken van ecologisch respectvolle, bewuste keuzes omtrent het klimaat, microklimaat, recyclage en het voorkomen van vervuiling, uitbuiting, afval en verspilling en moeten ook telkens in acht worden genomen door alle participanten, leden, collega’s, partners en gebruikers. Dit is noodzakelijk bij het ontwikkelen en uitvoeren van  activiteiten of projecten.

●Privacy is enorm belangrijk. Niet alleen moeten we de privacy van elke gebruiker, particpant, lid, partner, collega of bezoeker van Deelta respecteren, beschermen en veiligstellen. Dit moeten we ook doen met documenten en informatie die door een gebruiker, partner,lid,  collega of onze organisatie bestempeld zijn als gevoelige materie of geheim. Klik hier voor meer info over ons privacybeleid.

●Handel verantwoord naar de samenleving en streef ernaar de waarde van de Deelta gemeenschap en organisatie te verhogen.

●Creëer en promoot projecten en diensten die onze toewijding aan veiligheid, kwaliteit, het milieu en onze gemeenschap aantonen.

●Erken het belang van milieubehoud en neem vrijwillige en proactieve maatregelen.

●Gebruik en bescherm de Deelta gemeenschap en de diensten die eruit verder komen op een gepaste manier.

●Onthoud u van acties die de langdurige waarden van de Deelta gemeenschap en organisatie zouden schaden.

●Streef ernaar bij te dragen aan regionale gemeenschappen waarin we actief zijn.

●Handel altijd naar een gezond evenwicht tussen het Individueel en het collectief belang. Beiden mogen niet verwaarloosd worden. Maak keuzes die het welzijn van de groep, gemeenschap stimuleren maar laat dit ook niet ten koste gaan van u gezondheid. Werk samen aan een gewenste omgeving voor allen maar ook voor jezelf. 

●Het opzettelijk misbruiken van mensen, organisaties, de natuur waaronder ook dieren of diensten of hulp van Deelta of derden, binnen als buiten onze gemeenschap, is niet toegestaan. We kunnen uw toegang of een deel ervan tot de gehele website en/of onze digitale gemeenschap op elk moment naar eigen goedkeuring blokkeren, beperken, uitschakelen, opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u.

●De leden, gebruikers, partners, participanten, collega’s van onze gemeenschap bieden gratis hulp aan. Wanneer deze mensen handelen vanuit onze gemeenschap of in naam van organisaties, werkgroepen, projecten, samenwerkingsverbanden die een onderdeel, deel, van onze gemeenschap uitmaken; vragen of accepteren ze geen compensatie voor de hulp die ze geven of willen geven. Onze gemeenschap doet niet aan ruilhandel.

●Elk gebruiker, partner, lid, collega binnen het Deelta project vervult de rollen waarvoor die kiest. Inzet tonen voor het vervullen van deze rollen en hiervoor verantwoordelijkheid opnemen is noodzakelijk. Het respecteren en het erkennen van ieders rol is vanzelfsprekend. Het geven van tips, meningen en hulp is wenselijk.

●De stem van ieder individu telt. Ieder individu beslist mee over de toekomst van onze gemeenschap. Heb geduld, probeer elkaar te begrijpen en toon waardering voor ieders inzet en mening. Onderbreek elkaar niet en geef iedereen de ruimte om zich volwaardig uit te spreken. Bereid je antwoord al voor en wacht zorgvuldig je beurt af. 

●Wanneer zich een accident of ongeluk voordoet doordat een gebruiker van onze gemeenschap de gebruiksvoorwaarden, gedragscode, privacybeleid, auteursbeleid of de licentie van Deelta, of de Europese wetgeving schendt: dan kan de schuld van dit accident of ongeluk en de mogelijke schade eruit voorkomt, materieel of immateriel, niet worden toegewezen aan de organisatie vzw Deelta of aan de gemeenschap Deelta maar dient het individu of de groep die medeplichtig was aan het ongeluk zich te verantwoorden voor hun handelingen aan de betrokkenen. Het gepaste vrijwilligersteam binnen Deelta staan wel open om mogelijkse problemen die voorkomenuit de situatie mee te helpen op lossen.

●Wanneer gebruikers, participanten, leden, partners, collega’s en organisaties van de gemeenschap Deelta: zich vertegenwoordigen als een lid van onze gemeenschap en/of aanwezig zijn op activiteiten van Deelta, dan zullen deze leden, partners, participanten, collega’s en organisaties op deze momenten altijd de wetgeving en regels van de huidige maatschappij volgen met uitzondering wanneer de Deelta gemeenschap collectief beslist om de huidige regelgeving of bevelen van de overheid te negeren en zij hier mee instemmen. 

●Wanneer de Deelta gemeenschap collectief beslist om de huidige regelgeving of bevelen van de overheid niet te volgen of te negeren, en de partcipanten, leden, partners, collega’s en meeorganiserende initiatieven, al dan niet van de gemeenschap Deelta hiermee akkoord gaan: dan zullen de gevolgen en effecten die hieruit plaatsvinden dan ook door alle  participanten, leden, partners, collega’s van Deelta en meeorganiserende initiatieven gedragen worden die de collectieve beslissing steunden. Zij hebben het recht zich te distanciëren van de beslissingen die collectief door de Deelta gemeenschap/beweging worden genomen en dus ook van de gevolgen en effecten die uit de collectieve keuzen van de gemeenschap/beweging voortkomen; alleen wanneer ze zich tijdig hebben gedistantieerd van de collectieve beslissingen die leiden naar het niet volgen of negeren van de huidige regelgeving of bevelen van de overheid. Deze collectieve beslissingen zullen telkens tijdens protestacties of andere activiteiten duidelijk overgecommuniceerd worden naar alle deelnemers van activiteiten die door Deelta gemeeschap worden georganiseerd of meeorganiseert, zodat alle deelnemers tijdig hun keuzes kunnen maken waar ze zich het best bij voelen. Het Deelta collectief maakt alleen deze beslissingen in naam van burgerlijke ongehoorzaamheid met het beschermen van het evenwicht tussen het collectief belang en individueel belang als reden.

Burgerlijke ongehoorzaamheid & protestacties

●Wanneer werkgroepen, teams, collega’s partners, leden en participanten binnen de Deelta gemeenschap beslissen dat het tijd is voor protestacties in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, dan kunnen zij dit laten weten aan heel de gemeenschap in het gepaste kanaal binnenin onze digitale gemeenschap dat zich bevindt op het digitaal matrix netwerk. Zo kan iedereen die lid of verbonden is met onze gemeenschap, op de hoogte worden gebracht van een toekomstige protestactie. In dit kanaal kan er dus hulp en steun gevonden worden om toekomstige protestacties te organiseren en deze tot een succesvol en een goed einde te brengen. 

●Wanneer gebruikers, leden, collega’s, participanten, partners, werkgroepen, teams of organisaties, een protestactie wil organiseren en het woord hierover wil verspreiden in het gepaste communicatiekanaal van onze digitale Deelta gemeenschap op het matrix netwerk: dan dient de reden, de manier waarop, als het gedrag tijdens de protestactie te voldoen aan; en in lijn te liggen met de gebruikersvoorwaarden, privacybeleid, gedragscode, licentie en auteursbeleid van Deelta. Deze documenten van Deelta mogen absoluut niet geschonden worden. Mocht dit toch gebeuren dan kan dit het imago van onze gemeenschap schaden. 

●Wanneer leden van de beweging Deelta zien dat de reden voor of de manier waarop het protest georganiseerd wordt, niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden en aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta: dan zullen de modererende of meeorganiserende leden Deelta de organisatoren van deze protestactie hierop duiden en hen de post of het bericht over deze protestactie; laten aanpassen of verwijderen. Mochten ze beslissen dit binnen bepaald opgegeven termijn niet doen, dan verwijderen de moderators van Deelta de post of het bericht zelf. De leden en moderators van de Deelta gemeenschap staan steeds klaar om te helpen de protestactie in lijn te brengen met de gebruiksvoorwaarden en aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta. Bij twijfel rond de overeenkomstigheid van een protest dat u wilt organiseren, gelieve ons op de hoogte te brengen, dan bekijkt een lid van de gemeenschap/beweging dit samen met u. 

●Wanneer tijdens de protestactie zelf de gebruiksvoorwaarden, aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta geschonden worden door medeparticipanten, dan zullen de aanwezige leden van de Deelta beweging hen onmiddelijk hierop trachten te wijzen en inlichten over de afgesproken voorwaarden en het volgen van de beleidsdocumenten van Deelta. De aanwezige leden van onze organisatie staan ook klaar om aan conflictmanagement te doen tijdens protestacties. Hiervoor gebruiken we de handleiding conflictmanagement

●Indien het geen zin blijkt te hebben om participanten bewust te maken van de gebruiksvoorwaarden, aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta, dan kunnen op het moment zelf de aanwezige leden van organisatie beslissen om de protestactie niet meer te steunen en zich ervan te ontrekken en te distanciëren van het protest. De gebruiksvoorwaarden en aanverwante documenten vormen een fundamenteel deel van onze organisatie en de gemeenschap van Deelta. Deze documenten vormen de basis van de manier waarop we communiceren, handelen en zijn noodzakelijk om een gewenste en uitnodigende gemeenschap voor elk te vormen. Deze documenten vormen de basis voor het voorkomen, uitwerken, oplossen van disputen en problemen. 

●Leden van de Deelta beweging zijn alleen bereid om protestacties mee te helpen organiseren en begeleiden in naam van de gemeenschap of de beweging Deelta, wanneer ze in lijn/overeenkomst zijn met de de gebruiksvoorwaarden en aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta, en deze op geen enkele manier schenden. 

●Wanneer de Deelta beweging beslist om de huidige regelgeving of bevelen van de overheid niet te volgen of te negeren en de partcipanten, leden, partners en collega’s van de gemeenschap Deelta hiermee akkoord gaan. Dan zullen de gevolgen en effecten die plaatsvinden dan ook door alle participanten, leden, partners en collega’s van Deelta gedragen worden die de collectieve beslissing steunden. Deze collectieve beslissingen zullen telkens tijdens protestacties duidelijk overgecommuniceerd worden naar alle participanten in het protest zodat zij tijdig hun keuzes kunnen maken waar zich het best bij voelen. 

●De gemeenschap, beweging of organisatie Deelta draaien niet op voor de schade die is berokkend uit zelfverdediging. De gehele Deelta organisatie en gemeenschap voert alleen geweldloze protesten in naam van het groter goed. Protesten worden gehouden voor het geven van een duidelijk signaal naar de buitenwereld omtrent onrechtvaardigheid, onmenselijkheid en het vernietigen van onze collectieve omgeving.

●Protesten dienen ook als medium om samenwerking, wederzijds begrip & onderhandelingen ter plaatse te stimuleren tussen de lokale overheden en de lokale-collectieve gemeenschap. De leden van Deelta staan dan ook klaar om deze onderhandelingen en samenwerking ter plaatste op te starten tussen de lokale overheid en de lokale uitvoerende macht.

●De leden van de gemeenschap en/of de organisatie Deelta zullen de gebruiksvoorwaarden, aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta strikt volgen en acties ondernemen die samenwerking, wederzijds begrip en onderhandelingen bevorderen.

Verboden gedrag

Onze diensten zijn bedoeld voor privégebruik. Je mag de normale werking van onze diensten niet hinderen, en verbindt je ertoe om volgende gedragsregels na te leven op onze websites en apps. Om gebruik te maken van onze websites en apps mag je onderstaande zaken niet toepassen. Deze zijn namelijk verboden:

  1. Reacties plaatsen die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
  2. Stalken of volgen;
  3. Lasterlijke reacties;
  4. Scheldpartijen;
  5. Grove beledigingen;
  6. Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat en discriminatie, van welke aard dan ook;
  7. Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
  8. Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;
  9. Reacties die een vorm van reclame uitmaken;
  10. Inbreuken op intellectuele rechten van Deelta of anderen;
  11. Hacking of poging tot hacking van onze apps of websites;
  12. Bestanden met virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard en voor welk doel dan ook;
  13. De kwetsbaarheid van de dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoeken, scannen of testen, of in strijd handelen met enige beveiliging of authenticatie;
  14.  Spamming;
  15. Reacties plaatsen die een bedreiging inhouden;
  16. Reacties plaatsen waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen;
  17. Reacties plaatsen die een monopolisering van een chatgroep of ander communicatiekanaal uitmaken;
  18. Het gedeeltelijk overnemen van content;
  19. Commercieel gebruik zoals o.m. het delen van de website om advertentie-inkomsten te verwerven;
  20. Het opgeven of aannemen van een valse identiteit met de bedoeling of die tot gevolg hebben met de misleiding van derde;
  21. Inimideren;

Bij het niet naleven van een of meer van onze richtlijnen of gedragsregels behouden we ons het recht om uw reactie te verwijderen of u toegang tot onze websites, gemeenschappen, applicaties of chatgroepen te weigeren. We doen onze uiterste best onze bezoekers tevreden te stellen en een aangename, verwelkomende gemeenschap te voorzien voor allen.

Intimidatie omvat, maar is niet beperkt tot:

●Beledigende opmerkingen met betrekking tot geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele geaardheid, handicap, psychische aandoeningen, neuro (a) typischheid, fysiek voorkomen, lichaamsgrootte, ras, leeftijd, regionale discriminatie, politieke of religieuze overtuiging;

●Ongewenste opmerkingen over iemands levensstijlkeuzes en -praktijken, inclusief opmerkingen over voeding, gezondheid, ouderschap, drugs en werk;

●Opzettelijk verkeerd gebruik. Dit omvat deadnaming of het aanhoudend gebruiken van een voornaamwoord dat de genderidentiteit van een persoon niet correct weerspiegelt. U moet mensen aanspreken met de naam die ze u geven als u ze niet met hun gebruikersnaam of handle aanspreekt;

●Fysiek contact en gesimuleerd fysiek contact (bijv. Tekstuele beschrijvingen zoals “knuffel” of “backrub”) zonder toestemming of na een verzoek om te stoppen;

●Bedreigingen met geweld, zowel fysiek als psychologisch;

●Aanzetten tot geweld jegens een persoon, inclusief het aanmoedigen van een persoon om zelfmoord te plegen of zelfbeschadiging te plegen;

●Opzettelijke intimidatie;

●Stalken of volgen;

●Intimiderende fotografie of opnames, inclusief het vastleggen van online activiteiten voor intimidatiedoeleinden;

●Aanhoudende verstoring van de discussie;

●Ongewenste seksuele aandacht, inclusief onnodige of off-topic seksuele beelden of gedrag;

●Patroon van ongepast sociaal contact, zoals verzoeken / aannemen van ongepaste mate van intimiteit met anderen;

●Vervolg een-op-een communicatie na verzoeken om te staken;

●Opzettelijk “uitje” van enig aspect van de identiteit van een persoon zonder hun toestemming, behalve indien nodig om anderen te beschermen tegen opzettelijk misbruik;

●Publicatie van niet-intimiderende privécommunicatie

We reageren niet op klachten over:

●Te goede trouw en niet-kwaadwillig gedrag dat tot doel heeft de omstandigheden van kansarme individuen of groepen te verbeteren, inclusief degenen die benadeeld zijn vanwege ras, nationale of etnische afkomst, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd of mentale of fysieke handicap.

●Redelijke communicatie van grenzen, zoals ‘laat me met rust’, ‘ga weg’ of ‘Ik bespreek dit niet met je’

●Weigering om concepten over sociale rechtvaardigheid uit te leggen of te bespreken

●Communiceren op een ‘toon’ die u niet prettig vindt

●Het bekritiseren van racistisch, seksistisch, cissexistisch of anderszins onderdrukkend gedrag of veronderstellingen

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan kan je dit ons altijd laten weten en dan bekijken we samen wat we voor u kunnen betekenen.

Stuur je klacht zo volledig mogelijk via onze contactpagina. Alle meldingen worden discreet en binnen de 7 dagen behandeld. Vermeld in uw rapport:

●Jouw Contact Informatie.

●Namen (gebruikersnamen en nicks, echte namen en / of pseudoniemen) van alle betrokken personen. Als er nog meer getuigen zijn, voeg die dan ook toe.

●Uw verslag van wat er is gebeurd en of u denkt dat het incident aan de gang is.

●De datum en tijd van het incident (of het begin van het incident).

●Eventuele aanvullende informatie die nuttig kan zijn.

Na het indienen van een melding, zal een vertegenwoordiger persoonlijk contact met u opnemen, het incident beoordelen, eventuele aanvullende vragen beantwoorden en een beslissing nemen over hoe te reageren. Als de persoon die u lastigvalt deel uitmaakt van het responsteam, zullen zij zich onthouden van het afhandelen van uw incident. Als de klacht afkomstig is van een lid van het responsteam, wordt deze door een ander lid van het responsteam behandeld. We zullen vertrouwelijkheidsverzoeken respecteren om slachtoffers van misbruik te beschermen.

Onze organisatie voorziet een standaart procedure in het oplossen van disputen, conflicten, slachtoffer-misbruik problemen. klik hier voor meer informatie over ons beleid rond conflictmanagement. 

Naamsvermelding en erkenning

Deze Gedragscode is gebaseerd op het Open Gedragscode-sjabloon van de matrix foundationTODO Group’sOpen Code of Conduct template maar met enkele aanpassingen.

Slot

Deze gedragscode is niet uitputtend of volledig. Het is geen regelboek; het dient om ons gemeenschappelijke begrip van een samenwerkende, gedeelde omgeving en doelen te destilleren. We verwachten dat het zowel in de geest als in de letter wordt gevolgd.

De gedragscode van Deelta is gelicentieerd onder de Utopische  Commons  Licentie. U kunt het hergebruiken voor uw eigen project, en het naar wens aanpassen, sta anderen toe uw aanpassingen te gebruiken en geef krediet aan het Deelta-project!

Deel deze pagina

Winkelmandje